برای دیدن فیلم ابتدا ثبت نام کنید

ویدئوی آموزش نحوه تعمیر گیربکس خودروهای پیکان ، روآ و آردی RD

بخش اول: دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

گیربکس RD

پس از تخلیه روغن گیربکس را بر روی فیکسچر مناسب قرار دهید
مهره بست دوشاخه کلاچ را باز کنید
دوشاخه کلاچ را از جای خود خارج کنید
بست دوشاخه کلاچ را از جای خودش خارج کنید
توسط ابزار مخصوص فنرهای دوشاخه کلاچ را آزاد کرده سپس آنها را بیرون بیاورید
لازم به ذکر است که از پیچ گوشتی نیز بجای ابزار مخصوص میتوان استفاده کرد
اجزای این مرحله عبارتند از : مهره شش گوش و واشر فنری - ذوشاخه کلاچ - مجموعه بلبرینگ کلاچ - دو عدد فنر دوشاخه کلاچ - بست دوشاخه کلاچ

تعمیر گیربکس RD
۵ عدد پیچ و یک عدد مهره اتصال پوسته کلاچ به جعبه دنده را باز کنید
پوسته کلاچ را از محل خود خارج کنید
اجزای این مرحله عباتند از ۵ عدد پیچ به همراه واشر ستاره ای - شش عدد واشر تخت -یک عدد مهره شش گوش و واشر فنری - پوسته کلاچ
شش عدد پیچ اتصال درپوش آلومینیومی به جعبه دنده را باز کرده و درپوش را به همراه سه عدد اورینگ از محل خود خارج کنید

گیربکس روآ
سه عدد فنر و ساچمه میل ماهک را از محل خود خارج نمایید
برای خارج نمودن ساچمه ها از پیچ گوشتی آهنربایی استفاده نمایید
۴ عدد پیچ تاپ کاور بهمراه ۲ عدد پیچ بلند دسته دنده را باز نموده و تاپ کاور را از محل خود خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از شش عدد پیچ به همراه واشر فنری - درپوش روی جعبه دنده - سه عدد اورینگ سه عدد فنر و سه عدد ساچمه میل ماهک - ۴ عدد پیچ اتصال تاپ کاور به گلدانی عقب به همراه واشر ستاره ای و تخت - ۲عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدنی عقب -

تعمیر گیربکس پیکان

مجموعه تاپ کاور
رینگ فنری را از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش پین اتصال کشویی اهرم تعویض دنده به محور رابط دسته دنده را از محل خود خارج نموده و تاپ کاور را از دسته دنده جدا کنید
پلانجر طولی و پلانجر عرضی را باز کنید
پین قرقری را توسط سنبه مربوطه و چکش دمونتاژ کنید
پین بادامک موقعیت دهنده را توسط انبرقفلی و چکش دمونتاژ کنید

تعمیر گیربکس پیکان طرح نیرو محرکه
محور کشویی تعویض دنده را از محل خود بیرون آورده و سایر اجزای مونتاژ شده بر روی آن را خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه دسته دنده ، تاپ کاور ،پلانجر طولی زردرنگ ،پلاجر عرضی به رنگ مشکی ،محور کشویی تعویض دنده،بادامک موقعیت دهنده ،پین بادامک موقعیت دهنده،قطعه ایمنی انتخاب دنده،قرقری،پین قرقری،فنر دولول،واشر تخت
دو عدد پیچ رام را باز کرده و رام را از جای خودش خارج سازید
پیچها و دو عدد مهره گلدانی عقب را باز کرده و گلدانی را از جای خودش خارج سازید
برای سهولت کار میتوان از چکش لاستیکی استفاده نمود
سوئیچ فشنگی دنده عقب را باز نمایید

باز و بست گیربکس پیکان
دو عدد بوش به همراه چهار عدد ضربه گیر لاستیکی دسته دنده را از روی گلدانی عقب خارج نمایید
پس از باز کردن پیچها پایه و دنده پینیون را به همراه بوش پینیون از محل خود خارج کنید
آثار چسب و واشر را از روی گلدانی پاک کنید
توسط ابزار مخصوص یا لوله مناسب به دنده کائوچویی به طرف پایین ضربه بزنید تا رینگ داخل کیلومتر آزاد شود سپس دنده کائوچویی و رینگ آنرا از انتهای شفت خارج سازید
پیچهای دوسر رزوه بلند را توسط آچار ۵/۱۶ اینج باز کنید

آموزش تعمیر گیربکس پیکان
اجزای این مرحله عبارتند از : پایه لاستیکی رام ،دو عدد پیچ کوتاه رام به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،چهار عدد پیچ اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،دو عدد پیچ متوسط اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ، دوعدد مهره اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،سوئیچ فشنگی دنده عقب،دو عدد بوش پایه اتصال دسته دنده ،چهار عدد ضربه گیر پایه دسته دنده ،بوش کیلومتر شمار،دنده پینیون ،پایه پینیون

تعمیر جعبه دنده پیکان

ویدئوی آموزش نحوه تعمیر گیربکس خودروهای پیکان ، روآ و آردی RD

بخش اول: دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پس از تخلیه روغن گیربکس را بر روی فیکسچر مناسب قرار دهید
مهره بست دوشاخه کلاچ را باز کنید
دوشاخه کلاچ را از جای خود خارج کنید
بست دوشاخه کلاچ را از جای خودش خارج کنید
توسط ابزار مخصوص فنرهای دوشاخه کلاچ را آزاد کرده سپس آنها را بیرون بیاورید
لازم به ذکر است که از پیچ گوشتی نیز بجای ابزار مخصوص میتوان استفاده کرد
اجزای این مرحله عبارتند از : مهره شش گوش و واشر فنری - ذوشاخه کلاچ - مجموعه بلبرینگ کلاچ - دو عدد فنر دوشاخه کلاچ - بست دوشاخه کلاچ

تعمیرات گیربکس RD
۵ عدد پیچ و یک عدد مهره اتصال پوسته کلاچ به جعبه دنده را باز کنید
پوسته کلاچ را از محل خود خارج کنید
اجزای این مرحله عباتند از ۵ عدد پیچ به همراه واشر ستاره ای - شش عدد واشر تخت -یک عدد مهره شش گوش و واشر فنری - پوسته کلاچ
شش عدد پیچ اتصال درپوش آلومینیومی به جعبه دنده را باز کرده و درپوش را به همراه سه عدد اورینگ از محل خود خارج کنید

مونتاژ گیربکس پیکان
سه عدد فنر و ساچمه میل ماهک را از محل خود خارج نمایید
برای خارج نمودن ساچمه ها از پیچ گوشتی آهنربایی استفاده نمایید
۴ عدد پیچ تاپ کاور بهمراه ۲ عدد پیچ بلند دسته دنده را باز نموده و تاپ کاور را از محل خود خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از شش عدد پیچ به همراه واشر فنری - درپوش روی جعبه دنده - سه عدد اورینگ سه عدد فنر و سه عدد ساچمه میل ماهک - ۴ عدد پیچ اتصال تاپ کاور به گلدانی عقب به همراه واشر ستاره ای و تخت - ۲عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدنی عقب -

بستن جعبه دنده آردی و روآ

مجموعه تاپ کاور
رینگ فنری را از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش پین اتصال کشویی اهرم تعویض دنده به محور رابط دسته دنده را از محل خود خارج نموده و تاپ کاور را از دسته دنده جدا کنید
پلانجر طولی و پلانجر عرضی را باز کنید
پین قرقری را توسط سنبه مربوطه و چکش دمونتاژ کنید
پین بادامک موقعیت دهنده را توسط انبرقفلی و چکش دمونتاژ کنید
محور کشویی تعویض دنده را از محل خود بیرون آورده و سایر اجزای مونتاژ شده بر روی آن را خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه دسته دنده ، تاپ کاور ،پلانجر طولی زردرنگ ،پلاجر عرضی به رنگ مشکی ،محور کشویی تعویض دنده،بادامک موقعیت دهنده ،پین بادامک موقعیت دهنده،قطعه ایمنی انتخاب دنده،قرقری،پین قرقری،فنر دولول،واشر تخت
دو عدد پیچ رام را باز کرده و رام را از جای خودش خارج سازید
پیچها و دو عدد مهره گلدانی عقب را باز کرده و گلدانی را از جای خودش خارج سازید
برای سهولت کار میتوان از چکش لاستیکی استفاده نمود
سوئیچ فشنگی دنده عقب را باز نمایید
دو عدد بوش به همراه چهار عدد ضربه گیر لاستیکی دسته دنده را از روی گلدانی عقب خارج نمایید
پس از باز کردن پیچها پایه و دنده پینیون را به همراه بوش پینیون از محل خود خارج کنید
آثار چسب و واشر را از روی گلدانی پاک کنید
توسط ابزار مخصوص یا لوله مناسب به دنده کائوچویی به طرف پایین ضربه بزنید تا رینگ داخل کیلومتر آزاد شود سپس دنده کائوچویی و رینگ آنرا از انتهای شفت خارج سازید
پیچهای دوسر رزوه بلند را توسط آچار ۵/۱۶ اینج باز کنید
اجزای این مرحله عبارتند از : پایه لاستیکی رام ،دو عدد پیچ کوتاه رام به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،چهار عدد پیچ اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،دو عدد پیچ متوسط اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ، دوعدد مهره اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،سوئیچ فشنگی دنده عقب،دو عدد بوش پایه اتصال دسته دنده ،چهار عدد ضربه گیر پایه دسته دنده ،بوش کیلومتر شمار،دنده پینیون ،پایه پینیون

ویدئوی آموزش نحوه تعمیر گیربکس خودروهای پیکان ، روآ و آردی RD

بخش اول: دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پس از تخلیه روغن گیربکس را بر روی فیکسچر مناسب قرار دهید
مهره بست دوشاخه کلاچ را باز کنید
دوشاخه کلاچ را از جای خود خارج کنید
بست دوشاخه کلاچ را از جای خودش خارج کنید
توسط ابزار مخصوص فنرهای دوشاخه کلاچ را آزاد کرده سپس آنها را بیرون بیاورید
لازم به ذکر است که از پیچ گوشتی نیز بجای ابزار مخصوص میتوان استفاده کرد
اجزای این مرحله عبارتند از : مهره شش گوش و واشر فنری - ذوشاخه کلاچ - مجموعه بلبرینگ کلاچ - دو عدد فنر دوشاخه کلاچ - بست دوشاخه کلاچ
۵ عدد پیچ و یک عدد مهره اتصال پوسته کلاچ به جعبه دنده را باز کنید
پوسته کلاچ را از محل خود خارج کنید
اجزای این مرحله عباتند از ۵ عدد پیچ به همراه واشر ستاره ای - شش عدد واشر تخت -یک عدد مهره شش گوش و واشر فنری - پوسته کلاچ
شش عدد پیچ اتصال درپوش آلومینیومی به جعبه دنده را باز کرده و درپوش را به همراه سه عدد اورینگ از محل خود خارج کنید
سه عدد فنر و ساچمه میل ماهک را از محل خود خارج نمایید
برای خارج نمودن ساچمه ها از پیچ گوشتی آهنربایی استفاده نمایید
۴ عدد پیچ تاپ کاور بهمراه ۲ عدد پیچ بلند دسته دنده را باز نموده و تاپ کاور را از محل خود خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از شش عدد پیچ به همراه واشر فنری - درپوش روی جعبه دنده - سه عدد اورینگ سه عدد فنر و سه عدد ساچمه میل ماهک - ۴ عدد پیچ اتصال تاپ کاور به گلدانی عقب به همراه واشر ستاره ای و تخت - ۲عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدنی عقب -

جعبه دنده آر دی

مجموعه تاپ کاور
رینگ فنری را از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش پین اتصال کشویی اهرم تعویض دنده به محور رابط دسته دنده را از محل خود خارج نموده و تاپ کاور را از دسته دنده جدا کنید
پلانجر طولی و پلانجر عرضی را باز کنید
پین قرقری را توسط سنبه مربوطه و چکش دمونتاژ کنید
پین بادامک موقعیت دهنده را توسط انبرقفلی و چکش دمونتاژ کنید
محور کشویی تعویض دنده را از محل خود بیرون آورده و سایر اجزای مونتاژ شده بر روی آن را خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه دسته دنده ، تاپ کاور ،پلانجر طولی زردرنگ ،پلاجر عرضی به رنگ مشکی ،محور کشویی تعویض دنده،بادامک موقعیت دهنده ،پین بادامک موقعیت دهنده،قطعه ایمنی انتخاب دنده،قرقری،پین قرقری،فنر دولول،واشر تخت
دو عدد پیچ رام را باز کرده و رام را از جای خودش خارج سازید
پیچها و دو عدد مهره گلدانی عقب را باز کرده و گلدانی را از جای خودش خارج سازید
برای سهولت کار میتوان از چکش لاستیکی استفاده نمود
سوئیچ فشنگی دنده عقب را باز نمایید
دو عدد بوش به همراه چهار عدد ضربه گیر لاستیکی دسته دنده را از روی گلدانی عقب خارج نمایید
پس از باز کردن پیچها پایه و دنده پینیون را به همراه بوش پینیون از محل خود خارج کنید
آثار چسب و واشر را از روی گلدانی پاک کنید
توسط ابزار مخصوص یا لوله مناسب به دنده کائوچویی به طرف پایین ضربه بزنید تا رینگ داخل کیلومتر آزاد شود سپس دنده کائوچویی و رینگ آنرا از انتهای شفت خارج سازید
پیچهای دوسر رزوه بلند را توسط آچار ۵/۱۶ اینج باز کنید
اجزای این مرحله عبارتند از : پایه لاستیکی رام ،دو عدد پیچ کوتاه رام به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،چهار عدد پیچ اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،دو عدد پیچ متوسط اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ، دوعدد مهره اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،سوئیچ فشنگی دنده عقب،دو عدد بوش پایه اتصال دسته دنده ،چهار عدد ضربه گیر پایه دسته دنده ،بوش کیلومتر شمار،دنده پینیون ،پایه پینیون،کاسه نمد و واشر کاغذی،دو عدد پیچ پایه پینیون به گلدانی عقب بهمراه واشر فنری،رینگ داخل کیلومتر شمار،چرخدنده کائوچویی کیلومتر شمار،دو عدد پیچ دو سررزوه ۵/۱۶ اینج،مجموعه گلدانی عقب،به همراه بوش ، کاسه نمد و دو عدد پین تاپ کاور
توسط سنبه و چکش پین های ماهک های ۱ و  ۲ ،۳ و ۴ ،عقب و ۵ را دمونتاژ کنید

میل ماهک ها را از روی جعبه دنده توسط ابزار مخصوص به همراه ماهکها بیرون بیاورید

 اجزای این مرحله عبارتند از ماهک ۱و ۲ به همراه پین چاکدار ماهک ۳و۳ به همراه پین چاکدار ،ماهک ۵ به همراه پین چاکدار ،ماهک عقب به همراه پین چاکدار ، مجموعه میل ماهک ۱و۲،مجموعه میل ماهک ۳و۴ ،مجموعه میل ماهک ۵ و عقب
جهت بازکردن مهره سر دنده زیر ابتدا کشویی دنده ۵ را با مخروطی ۵ و همچنین دنده هرزگرد را با دنده عقب درگیر کنید تا از چرخش دنده زیر جلوگیری شود سپس مهره سر دنده زیر را باز کنید

به کمک دو عدد پیچ گوشتی مجموعه دنده ۵ محرک را از محل خود خارج کنید
دقت کنید تا دندانه های دنده ۵ آسیب نبیند
خار دنده ۵ متحرک را توسط خار باز کن خارج کنید
دنده ۵ متحرک را به همراه واشر رنگی از روی شفت دمونتاژ کنید
با استفاده از دو عدد پیچ گوشتی بوش فولادی محرک را بیرون بیاورید
اجزای این مرحله عبارتند از : خار رینگی دنده ۵ ،واشر تنظیم رنگی ،دنده ۵ متحرک ،مهره سر دنده ۵ محرک ، مخروطی دنده ۵ ، دنده برنجی ، بوش فولادی دنده ۵ محرک ،کشویی ۵ ،سه عدد خار کشویی ،دو عدد رینگ قفلی کشویی ۵ ،مجموعه دنده ۵ محرک به همراه خار قفل کننده ،
پیچهای آلنی صفحه نگهدارنده بلبرینگ را توسط آچار آلن چهار میلیمتری باز کنید
اجزای این قسمت عبارتند از صفحه نگهدارنده بلبرینگ و هفت عدد پیچ آلن سر خزینه M6
درپوش روغن دنده زیر را با ضربه زدن بوسیله چکش مسی بر روی سمت دیگر دنده زیر خارج سازید
توسط سنبه و چکش از سمت رولبرینگ دنده زیر بر روی دنده زیر ضربات کوچکی وارد کنید تا بلبرینگ سمت مخالف کمی به سمت بیرون رانده شود

بستن جعبه دنده پیکان آردی و روآ
توسط پولی کش مخصوص بلبرینگ را از محل خود خارج کنید
با حرکت محوری و متناوب دنده زیر کنس خارجی و رولبرینگ را روی جعبه دنده کمی جابجا کنید تا مجموعه جعبه دنده و کنس خارجی روی آن آزاد شود
لازم به ذکر است که جهت خارج نمودن رولبرینگ دنده زیر میتوان از ابزار مگنتی مخصوص نیز استفاده کرد در این حالت توسط ابزار مخصوص کنس خارجی رولر را از روی دنده زیر آزاد کرده و سپس همانند روش قبلی توسط پولی کش بلبرینگ سمت دیگر دنده زیر را از محل خود خارج نموده تا دنده زیر آزاد شود 

مهره های درپوش شفت ورودی را باز کرده و آنها را به همراه واشرهای فنری از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش از قسمت داخلی جعبه دنده بر روی درپوش شفت ورودی به آرامی ضربه بزنید تا مجموعه شفت ورودی به سمت خارج رانده شود دقت کنید که سنبه به دنده ها برخورد نکند
گیربکس را ۹۰ درجه بچرخانید تا شفت ورودی به سمت پایین قرار گیرد سپس شفت ورودی را از محل خود خارج کنید
چرخش ۹۰ درجه به دلیل جلوگیری از ریزش رولرهای شفت ورودی میباشد
درصورت نیاز چهار عدد پیچ دوسر رزوه را از روی جعبه دنده باز کنید
برای دمونتاژ شفت اصلی به انتهای آن با چکش مسی ضربات محوری وارد کنید تا شفت از داخل بلبرینگ خارج شود با یک دست دنده ۱ را نگه داشته و با دست دیگر شفت را از داخل جعبه دنده خارج کنید
سپس دنده زیر را از داخل جعبه دنده بیرون بیاورید
اجزای این مرحله عبارتند از : درپوش روغن دنده زیر ،رولبرینگ دنده زیر ،بلبرینگ با رینگ دنده زیر ،چهار عدد مهره درپوش شفت ورودی به همراه واشر فنری ،چهار عدد پیچ دو سر رزوه ۵/۱۶ اینج ،مجموعه مونتاژ شده شفت ورودی ، مجموعه مونتاژ شده شفت خروجی ، دنده زیر به همراه کنس دنده زیر
 برای دمونتاژ شفت ورودی ابتدا دنده برنجی را از روی شفت جدا کرده سپس رینگ رولرهای دنده چهار را بهمراه ۲۳ عدد رولر از داخل شفت خارج کنید

توسط ابزار مخصوص یا پیچ گوشتی دو سو رینگ قفلی بلبرینگ شفت دنده ۴ را از روی آن خارج کنید
شفت ورودی را از سمت درپوش در محل خود بر روی یک جعبه دنده ضایعاتی قرار داده و با وارد کردن ضربه به انتهای شفت توسط چکش مسی آنرا از روی درپوش خارج کنید
به کمک خار بازکن خار پشت بلبرینگ را جدا کرده و واشر تنظیمی بلبرینگ شفت ورودی را از محل خود بیرون بیاورید
جعبه دنده را برگردانید و مجموعه شفت ورودی و بلبریگ را بر روی آن قرار داده و با وارد کردن ضربه به انتهای شفت توسط چکش مسی آنرا از داخل بلبرینگ خارج کنید
سپس واشر روغن برگردان را از روی شفت بیرون بیاورید

اجزاء این قسمت عبارتند از : شفت ورودی ،واشر کاغذی درپوش شفت ورودی،دنده برنجی ، رینگ نگهدارنده رولرها،23 عدد رولر،رینگ قفلی بلبرینگ شفت دنده چهار،درپوش شفت ورودی به همراه کاسه نمد،خار پشت بلبرینگ،واشر تنظیم،بلبرینگ،واشر روغن برگردان

برای دمونتاژ شفت اصلی ابتدا شفت را بر روی فیکسچر مربوطه قرار داده و مهره سر شفت اصلی را باز کنید
شفت را از سمت دنده دو بر روی فیکسچر قرار داده و با وارد کردن نیرو به انتهای شفت دنده دو و توپی یک و دو را آزاد کرده و آنها را از روی شفت آزاد کنید
شفت را از سمت دیگر بر روی فیکسچر پوسته قرار داده و با وارد کردن نیرو روی ابتدای شفت دنده ۳ و توپی ۳ و ۴ را آزاد کرده و آنها را از داخل شفت آزاد نمایید

اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه کشویی یک و دو ،مجموعه دنده دو و دنده برنجی ،مجموعه دنده سه و دنده برنجی ،مجموعه کشویی دنده سه و چهار و دنده عقب ، شفت اصلی ، مهره شفت اصلی

توپی و کشویی یک و دو را از هم جدا کنید

اجزای این مرحله عبارتند از : کشویی یک و دو ، توپی یک و دو ،سه عدد خار کشویی کوچک ،دو عدد رینگ قفلی

توپی و کشویی سه و چهار را از هم جدا کنید

اجزای این مرحله عبارتند از :کشویی سه و چهار،سه عدد خار کشویی بزرگ ، توپی سه و چهار ،دو عدد رینگ قفلی

محور دنده هرزگرد را توسط سنبه و چکش دمونتاژ کرده و سپس آنار به همراه دنده هرزگرد از جعبه دنده خارج کنید
اهرم دنده عقب را از محل خود خارج سازید سپس با وارد کردن ضربه توسط سنبه مخصوص و چکش به انتهای پین دنده عقب آنرا از محل خود خارج سازید
بلبرینگ جعبه دنده را به وسیله سنبه مخصوص دمونتاژ کنید
پیچ دو سر رزوه جعبه دنده را توسط آچار باز کنید

اجزای این مرحله عبارتند از : جعبه دنده به همراه سه عدد درپوش انتهای میل ماهکها،پین قفل کن محور دنده هرزگرد عقب،پیچ کور کن،واشر فیبری،سه عدد بوش میل ماهک ،دو عدد پین گلدانی عقب، بلبرینگ با رینگ شفت خروجی ،محور دنده هرزگرد، دنده هرزگرد،بازویی اهرم دنده عقب،پین وسط اهرم تعویض دنده عقب،پیچ دو سر رزوه ۳/۸ اینچ

باز کردن توپی و کشویی ۱و ۲

باز کردن وتوپی و کشویی ۳ و ۴

باز کردن دنده هرزگرد عقب

سنکرونیزه آردی و روآ

مونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پیچ کور کن را به همراه واشر فیبری پس از جا زدن محور دنده هرزگرد در محل مربوطه با گشتاور ۲/۵ تا ۷/۵ نیوتن متر ببندید
پین وسط دنده عقب را توسط چکش مسی جا بزنید
مجموعه جعبه دنده را به گونه ای که دهانه آن رو به بالا باشد قرار داده و اهرم دنده عقب را به گونه ای که زائده انتهای اهرم رو به پایین و مرکز جعبه دنده باشد بر روی پین وسط دنده عقب نصب کنید
قطعه دنده هرزگرد را پس از روغن زدن به گونه ای که پین اهرم داخل شیار دنده هرزگرد قرار گرفته و سمت شیار دار دنده هرزگرد به سمت عقب گیربکس باشد نصب کنید
محور دنده هرزگرد را از سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده به گونه ای که پله انتهای شفت رو به بالا باشد به داخل هدایت کرده و پس از عبور دادن آن از سوراخ مرکزی دنده هرزگرد با چکش مسی جا بزنید روانی حرکت بازوی دنده عقب و دنده هرزگرد را آزمایش کنید
قطعه رینگ قفلی را بر ری بلبرینگ شفت اصلی توسط نیروی دست جا بزنید
بلبرینگ شفت اصلی را به همراه رینگ قفلی در محل خود روی جعبه دنده به گونه ای که دهانه رینگ قفلی رو به محل نشیمن بلبرینگ دنده زیر باشد پرس کنید

پیچ دو سر رزوه پوسته کلاچ را پس از آغشته کردن به چسب از سمت رزوه کوتاهتر در محل سوراخ در قسمت جلوی جعبه دنده در امتداد دنده زیر توسط آچار ۳/۸ اینچ ببندید گشتاور لازم برابر ۱۳ تا ۱۶/۵ نیوتن متر می باشد

کنس داخلی رولبرینگ را در محل خود در انتهای دنده زیر جا بزنید
مجموعه دنده زیر را داخل جعبه دنده قرار دهید به گونه ای که دنده چهار زیر بین دنده هرزگرد و دیوراه جعبه دنده قرار گیرد
بوش دنده یک را داخل مجموعه دنده یک پس از روغن زدن قرار دهید
توپی کشویی دنده یک و دو را داخل کشویی یک و دو به گونه ای که قسمت دنده دار توپی به سمت پله دار کشویی باشد مونتاژ کنید
سه عدد خار کشویی را در مکان شیار خورده روی توپی قرار دهید
دقت کنید که قسمت برآمده روی خار کشویی به سمت دیواره کشویی باشد
رینگ قفلی کشویی را بر روی خارهای کشویی طوری که زائده انتهای رینگ قفلی در شیار یکی از خارهای کشویی قرار گیرد به کمک پیچ گوشتی مونتاژ کنید

گیربکس پیکان پنج دنده

مجموعه حاصل را وارونه کنید و سپس رینگ قفلی کشویی را بر روی خارهای کشویی بطوریکه جهت رینگهای قفلی کشویی مخالف یکدیگر و نقطه درگیری رینگها بر روی یک خار کشویی نباشد را مونتاژکنید
خارهای کشویی مونتاژ شده را تنظیم کنید طوریکه خارها مماس سطح توپی شود

توپی کشویی دنده سه و چهار

توپی کشویی دنده سه و چهار را در داخل کشویی سه و چهار و دنده عقب بطوریکه قسمت پله دار توپی به سمت دنده عقب باشد مونتاژ کنید
خارهای کشویی و رینگهای قفلی را نیز مانند مجموعه توپی و کشویی یک و دو مونتاژ کنید
مجموعه دنده سه را پس از روغنکاری بر روی شفت اصلی به گونه ای که مخروطی بالا باشد قرار دهید دنده برنجی را پس از روغنکاری مخروطی دنده 3 قرار دهید
مجموعه توپی سه و چهار دنده عقب پیش مونتاژ شده را به گونه ای که دنده عقب رو به پایین باشد بر روی شفت جا بزنید
شفت اصلی را وارونه کنید سپس مجموعه دنده 2 را پس از روغنکاری بر روی شفت اصلی به گونه ای که مخروطی رو به بالا باشد قرار دهید
دنده برنجی را پس از روغنکاری بر روی دنده 2 قرار دهید

مجموعه کشویی و توپی یک و دو را بر برنجی و دنده 2 به گونه ای که قسمت پله دار کشویی رو به پایین باشد قرار دهید
مجموعه شفت اصلی را بر روی فیکسچر پرس قرار دهید
آزاد بودن دنده های 2 و 3 را با چرخاندن آنها توسط دست آزمایش کنید
هزارخاری توپی ها را میزان کنید و دنده های برنجی را توسط خارهای کشویی تنظیم کنید سپس مجموعه را پرس کنید مجددا روانی چرخش دنده ها را آزمایش کنید
مجموعه شفت اصلی پرس شده را برای بستن مهره سر شفت خروجی بر روی فیکسچر مربوطه قرار دهید
مهره سر شفت را با دست ببندید سپس توسط آچار بکس آنرا با گشتاور 81/5 تا 125 نیوتن متر محکم کنید
دیواره سر مهره شفت اصلی را به حفره تعبیه شده در شفت اصلی به منظور جلوگیری از باز شدن مهره توسط چکش آهنی و سنبه مخصوص پرچ کنید

مجموعه شفت اصلی پیش مونتاژ شده را از قسمت جلوی جعبه دنده عبور داده سپس مجموعه دنده یک را از دهانه بالایی جعبه دنده به گونه ای که دنده برنجی به سمت جلوی جعبه دنده باشد به داخل هدایت کنید

اکنون شفت اصلی را از سوراخ دنده یک و بلبرینگ انتهای جعبه دنده عبور دهید
با استفاده از چکش مسی به آرامی به انتهای شفت ضربه بزنید تا مجموعه شفت اصلی داخل بلبرینگ درگیر شود
دنده های برنجی دو و سه را تنظیم کرده به گونه ای که خارهای کشویی در شیار دنده برنجی ها قرار گیرد
دقت کنید که بوش دنده یک کاملا جا خورده باشد و دنده عقب را با دنده هرزگرد درگیر کنید
مجموعه شفت اصلی را در کنس داخلی بلبرینگ مونتاژ شده بر روی جعبه دنده پرس کنید در صورت موجود نبودن پرس با استفاده از چکش مسی به گونه ای که کنس داخلی بلبرینگ شفت اصلی میتوان کار جا زدن شفت اصلی ر ا انجام داد

برای این منظور میتوان از بوش دنده یک یا قطعه ای شبیه آن استفاده کرد
با توجه به تغییر صدای ضربات چکش میتوان از جا رفتن کامل شفت اطمینان حاصل کرد
روانی حرکت شفت اصلی و دنده ها را آزمایش کنید
دنده پنج متحرک را از انتهای شفت اصلی به داخل هدایت کنید
یک عدد واشر تنظیم رنگی را با توجه به فاصله بین دنده پنج متحرک و جای خار روی شفت اصلی انتخاب کرده و آنرا به همراه خار رینگی بر روی شفت مونتاژکنید به گونه ای که بعد از جا زدن خار واشر نچرخد
از صحت قرارگیری خار رینگی اطمینان حاصل کنید
چهار عدد پیچ دو سر رزو 5/16 را از سمت رزوه کوتاهتر به چسب لاک تایک 270 آغشته کرده و توسط آچار استود در قسمت جلوی پوسته جعبه دنده ببندید گشتاور لازم 8 تا 10/5 نیوتن متر میباشد
مونتاژ گیربکس آردی

مونتاژ شفت وروردی

 یک عدد واشر روغن برگردان و یک عدد بلبرینگ را بترتیب بر روی شفت ورودی قرار داده و بلبرینگ را توسط ابزار مخصوص جا بزنید
یک عدد واشر تنظیم را روی بلبرینگ قرار داده و بوسیله خار باز کن خار رینگی مربوطه را بر روی شفت ورودی جا بزنید
کاسه نمد درپوش جلو را پس از چرب کردن قطر خارجی در محل خود مونتاژ نمایید
مجموعه شفت ورودی و بلبرینگ را بر روی ابزار مخصوص قرار داده و قطعه در پوش جلو را بر روی بلبرینگ شفت ورودی توسط ابزار مخصوص جا بزنید
رینگ قفلی بلبرینگ را بر روی درپوش قرار داده و سپس آنرا توسط ابزار مخصوص یا پیچ گوشتی دوسو مونتاژ نموده و زبانه های آنرا نسبت به درپوش تنظیم کنید
23 عدد رولر داخل شفت ورودی را به همراه گریس نسوز در محل خود بطور منظم بچینید
رینگ نگهدارنده داخل رولرهای شفت ورودی را با مقداری گریس نسوز روی رولرها قرار دهید
دنده برنجی را بر روی مخروطی شفت ورودی مونتاژ کنید
واشر کاغذی درپوش شفت ورودی را بر روی درپوش جلو قرار دهید
روی واشر کاغذی را به چسب آغشته کنید
مجموعه پیش مونتاژ شده شفت ورودی را در محل خود در قسمت جلوی گیربکس به گونه ای که ضلع تخت درپوش رو به بالا باشد به کمک چکش مسی نصب کنید
روانی حرکت دنده ها را آزمایش کنید
چهار عدد مهره شش گوش را به همراه واشرهای فنری مربوطه بر روی پیچهای دو سر رزوه ببندید گشتاور لازم برابر 14 تا 21 نیوتن متر میباشد
ابتدا و انتهای دنده زیر را به محل نشیمن خود هدایت کنید
مجموعه دنده زیر را به گونه ای که نوک آن در مرکز سوراخ مربوطه قرار گیرد نگه داشته و سپس کنس خارجی رولبرینگ شفت دنده زیر را توسط سنبه مخصوص بر روی جعبه دنده قرار داده و با سمت دیگر سنبه آنرا بر روی دنده زیر و جعبه دنده مونتاژ کنید
در پوش روغن دنده زیر را توسط سنبه مخصوص جا بزنید
گیربکس را در وضعیتی قرار دهید که شفت خروجی رو به بالا باشد سپس مجموعه بلبرینگ دنده زیر را توسط سنبه مخصوص و چکش آهنی مونتاژ کنید به گونه ای که رینگ بلبرینگ مماس بر سطح جعبه دنده شود

فیلم کامل تعمیر گیربکس پیکان آردی و روآ
صفحه نگهدارنده بلبرینگ را در محل خود بر روی جعبه دنده قرار دهید
7 عدد پیچ آلنی آنرا به چسب لاک تایت 270 (loctite 270) آغشته کرده سپس آنها را بصورت ضربدری ببندید گشتاور لازم برابر 6 تا 12  نیونن متر میباشد
دو عدد پین گلدانی عقب را در محل خود بر روی جعبه دنده با چکش مسی جا بزنید

کشویی 5 را بر روی توپی دنده  محرک قرار دهید که قسمت مخروطی آن به سمت دنده ها باشد
رینگ قفلی کشویی را در داخل شیار توپی قرار داده و سپس خار کشویی را از داخل شیار محوری توپی عبور دهید به گونه ای که زبانه رینگ قفلی در داخل شیار خار کشویی قرار گیرد
سپس خار کشویی دوم را در داخل شیار توپی قرار دهید
خار کشویی سوم را نیز با فشار دادن رینگ قفلی به کمک پیچ گوشتی به سمت داخل در شیار مربوطه مونتاژ کنید
کشویی را به سمت پایین هدایت نموده و رینگ قفلی طرف مقابل را بر روی خارها به گونه ای که جهت رینگهای قفلی کشویی مخالف یکدیگر بوده و نقطه درگیری آنها بر روی خار نباشد مونتاژ کنید
بوش فولادی دنده 5 محرک را  از سمت قطر بزرگ آن بر روی دنده زیر قرار دهید
مجموعه دنده 5 پیش مونتاژ شده را از سمت دنده بر روی بوش فولادی جا بزنید
دنده برنجی  مخروطی دنده 5 را بر روی مجموعه دنده 5 زیر قرار دهید
دنده 5 زیر و دنده عقب را درگیر نموده و مهره سر دنده 5 زیر را با گشتاور 65 تا 79 نیوتن متر ببندید
لبه انتهای مهر زیر را توسط سنبه و چکش پرچ نمایید
ماهکهای عقب ، سه و چهار ، یک و دو و پنج را بر روی کشویی دنده های مربوطه قرار دهید
مجموعه میل ماهک 5 و عقب را ابتدا از ماهک دنده 5 سوراخ مربوطه در انتهای جعبه دنده ، ماهک دنده عقب عبور داده و انتهای میل ماهک را به سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده هدایت کنید
مجمعه میل ماهک سه و چهار را از سوراخ مربوطه در انتهای جعبه دنده سپس از ماهک سه و چهار عبور داده و آنرا به سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده هدایت کنید
مجموعه میل ماهک یک و دو را نیز بطور مشابه جا بزنید

پس از تنظیم سوراخ میل ماهک ها با ماهک های مربوطه پین های فنری مربوطه را توسط چکش آهنی جا بزنید بهتر است شیار پین ها در امتداد میل ماهک ها باشد

رینگ داخلی چرخدنده کائوچویی کیلومتر شمار را در داخل چرخدنده کائوچویی جا زده سپس مجموعه را بر روی شفت اصلی به گونه ای که برآمدگی آلومینیومی چرخدنده کائوچویی رو به انتهای شفت اصلی باشد توسط ابزار مخصوص و چکش به آرامی مونتاژ نمایید
دو عدد پیچ دو سر رزوه بلند را از سمت رزوه کوتاهتر توسط آچار تورک ۵/۱۶ اینچ در محل نشیمن گلدانی عقب بر روی جعبه دنده ببندید
گشتاور لازم برابر ۱۳ تا ۱۷ نیوتن متر  میباشد
۴ عدد ضربه گیر دسته دنده را در محل خود روی گوشواره های گلدانی عقب با نیروی دست مونتاژ کنید
۲ عدد بوش پایه اتصال دسته دنده را  از ضربه گیرهای مرحله قبل عبور دهید
سوئیچ فشنگی را پس از آغشته نمودن به چسب سیلیکون در محل خود روی گلدانی عقب ببندید
کاسه نمد گلدانی عقب را پس از چرب کردن با روغن در انتهای گلدانی جا بزنید
گلدانی عقب را پس از چسب زدن محل نشیمن جعبه دنده با چسب لایک تایک 518بر روی جعبه دنده جا بزنید به گونه ای که کاملا بر روی جعبه دنده قرار گیرد
گاردان را در محل خود روی شفت اصلی قرار داده سپس دو عدد پیچهای مهره استود ،چهار عدد پیچ بلند و دو عدد پیچ کوتاه را به همراه واشر تخت و واشر ستاره ای در محل مربوطه قرار داده و آنها را با گشتاور ۲۰ تا ۲۵ نیوتن متر محکم  کنید پایه لاستیکی رام را نیز به وسیله ی دو عدد پیچ و واشرهای تخت و ستاره ای با گشتاور ۶ تا ۱۵ نیوتن متر محکم کنید
کاسه نمد بوش دنده کیلومتر شمار را مقداری روغن زده و آنرا در پایه پینیون دنده کیلومتر جا بزنید
واشر کاغذی پایه پینیون را روی پایه پینیون قرار دهید
پینیون دنده کیلومتر شمار را پس از گریسکاری از سمت مخروطی بوش به داخل بوش پینیون جا زده و مجموعه را با توجه به شیارهای بوش و زائده های پایه پینیون بر روی پایه پینیون قرار دهید
وسط واشر کاغذی را چسب لایک تایک ۰۷۰۸ بزنید
مجموعه را توسط دوعدد پیچ و واشر فنری در محل خود با گشتاور ۶ تا ۱۲ نیوتن متر محکم کنید

قرقری را در قطعه ایمنی انتخاب دنده طوری جا بزنید که وقتی زائده قطعه ایمنی رو به جلو ، ساچمه روی قرقری در سمت چپ قرار گیرد و سوراخ قرقری در سوراخهای محور کشویی از قطعه ایمنی انتخاب دنده در یک راستا باشد

محور کشویی را انتهای تخت آن پس از چرب کردن با گریس نسوز از اولین سوراخ تاپ کاور عبور داده سپس از واشر تخت فنر دولول ، مجموعه قطعه ایمنی انتخاب دنده و قرقری به گونه ای که زائده ی قطعه ایمنی انتخاب دنده به سمت وسط تاپ کاور باشد عبور داده و آنرا به سوراخ دوم تاپ کاور و بادامک موقعیت دهنده هدایت کنید

توجه کنید که قسمت وی شکل بادامک موقعیت دهنده  به سمت راست تاپ کاور باشد

دوطرف بادامک موقعیت دهنده را گریس نسوز بمالید
پین رول سر قرقری شفت انتخاب دنده را با سنبه مخصوص و چکش جا بزنید
پین چاکدار بادامک موقعیت دهنده را بر روی بادامک جا بزنید
به منظور سهولت در دمونتاژ پین بهتر است مقداری از طول پین بادامک باقی بماند

پلانجر طولی زرد رنگ را در سمت پروفیل و پلانجر عرضی مشکی را از سمت جناقی بادامک با گشتاور ۳۵ الی ۴۰ نیوتن متر بر روی تاپ کاور ببندید

مجموعه حاصل را بر روی مجموعه کامل دسته دنده به گونه ای که پین انتهای مجموعه دسته دنده از سوراخهای محور کشویی و محور رابط دسته دنده عبور کرده با استفاده از چکش مونتاژ نموده سپس درپوش حلقه ای را در محل خود مستقر نمایید

محل نشیمن درپوش آلومینیومی جعبه دنده و تاپ کاور را چسب لاک تایک 518 یا سیلیکون بزنید

سه عدد ساچمه میل ماهک و سه عدد فنر را در محل خود در داخل جعبه دنده مونتاژ کنید
سه عدد اورینگ را در محل خود بر روی درپوش آلومینیومی با استفاده از گریس مونتاژ و سپس مجموعه را توسط ۶ عدد پیچ و واشر فنری بر روی جعبه دنده با گشتاور 8 تا 14 نیوتن متر محکم کنید
۲ عدد پین تاپ کاور را در محل نشیمن تاپ کاور روی گلدانی عقب توسط چکش جا بزنید
مجموعه تاپ کاور را توسط ۴ عدد پیچ ، واشر تخت و واشر ستاره ای با گشتاور ۱۵ تا ۲۱ نیوتن متر به گلدانی عقب محکم کنید
قسمت انتهایی تاپ کاور و دسته دنده را توسط ۲ عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدانی عقب ببندید
گشتاور لازم برابر ۳۵ تا ۵۰ نیوتن متر میباشد
محل درپوش روغن ، درپوشهای پرسی میل ماهک ها و محور دنده هرزگرد را در روی سطح جعبه دنده چسب سیلیکون 5900 بزنید
پوسته کلاچ را بطور صحیح روی جعبه دنده جا بزنید و توسط پیچ و مهره و واشرهای مربوطه در جای خود محکم کنید گشتاور لازم برابر 40 تا 50 نیوتن متر می باشد

بلبرینگ کلاچ را توسط ۲ عدد بست فنری بر روی دوشاخه کلاچ ببندید دقت کنید که بلبرینگ کلاچ به سمت سطح صاف دوشاخه کلاچ باشد

میله های طرفین و محور وسط دوشاخه کلاچ را مقدار گریس نسوز بزنید
بست تنظیم دوشاخه کلاچ را بر روی محور وسط دوشاخه کلاچ جا بزنید
انتهای مجموعه دوشاخه کلاچ را از سوراخ تعبیه شده روی پوسته کلاچ از سمت داخل عبور دهید و همزمان بلبرینگ کلاچ را از انتهای شفت ورودی به داخل هدایت کنید

سپس پیچ بست نگهدارنده دوشاخه کلاچ را از سوراخ مربوطه روی پوسته کلاچ عبور دهید و میله های طرفین دوشاخه کلاچ را در شیار مربوطه روی پوسته کلاچ قرار دهید
و درنهایت پیچ بست نگهدارنده را توسط مهره و واشر فنری ببندید
پیچ مغناطیسی تخلیه روغن را به همراه واشر درمحل مربوطه با گشتاور ۳۰ تا ۴۰ نیوتن متر محکم کنید

ویدئوهای مرتبط