دیفرانسیل یک عضو مهم در خودرو است که وظیفه دارد نیروی خروجی از گیربکس را به چرخها انتقال دهد یعنی دیفرانسیل جزو سیستم انتقال قدرت خودرو میباشد .

اما نحوه انتقال قدرت بین چرخها باید متناسب با دور هر چرخ باشد این حالت را با مثال برای شما توضیح میدهیم

فرض کنید که خودرو در حال حرکت بصورت مستقیم است در این حالت هر دو چرخ که محرک هستند ( دور موتور به آنها میرسد ) دارای دور مساوی هستند در نتیجه در این حالت دیفرانسیل دور را بصورت مساوی بین چرخها تقسیم میکند

اما اگر خودرو به یک پیچ برسد در هنگام پیچیدن چرخ داخل پیچ داری دور کمتر و چرخ خارج پیچ دارای دور بیشتری است که در این حالت دیفرانسیل باید دورها را به نسبت ایده آل بین چرخها تقسیم کند تا مانع از لاستیک سایی و انحراف حرکت خودرو گردد

این اعمال در دیفرانسیل توسط قطعات داخل آن که شامل کرانویل ، پینیون ، سیستم هوزینگ ( که شامل هرزگردها و دنده سر پلوسها میباشد )انجام میگیرد
شما این اعمال را بصورت کامل در فیلم میتوانید مشاهده کنید

ویدئوهای مرتبط