سوخت رسانی /  hamid /  26 شهریور 1397

سیستم انژکتوری پراید مدل کیا KIA

یک از سیستمهای سوخت رسانی که پس از سیستم سوخت رسانی کاربراتوری به دنیا آمد سیستم سوخت رسانی انژکتوری بود که بعد از کاربراتور و کاربراتور مدار بسته شرکتهای خودروسازی ایرانی سیستم سوخت رسانی انژکتوری را جایگزین کاربراتور کردند

استفاده از انژکتور در خودروهای بنزینی دارای ۲ دلیل عمده است
1-کنترل آلودگی  محیط زیست  و اخذ گواهینامه یورو
۲- مصرف سوخت در سیستم انژکتوری به دلیل وجود سیستم مدیریت موتور EMS و سنسور های متفاوت کمتر است

سیستم سوخت رسانی انژکتوری دارای ۸ مزیت نسبت به سایر سیستمها است که عبارتند از

۱- توزیع سوخت یکنواخت و به اندازه در همه سیلندرها
یکی از مشکلات عمده کاربراتورها توزیع متفاوت سوخت بین سیلندرها است ازآنجایی که کاربراتور وسط مانیفولد گاز نصب میشود در خودروهای ۴ و ۶ سیلندر ردیفی سیلندرها ۲ و ۳ به نسبت کمتری پر میشوند و دلایل آن طول غیر یکسال شاخه های منیفولد گاز ٬ وجود پیچ و خم در مسیر٬ اینرسی سوخت و تمایل حرکت مستقیم سوخت  ٬ میعان سوخت بخار شده  و ناصافی دیواره مانیفولد است

۲- خام سوزی کمتر به علت ارسال سوخت اندازه گیری شده

به علت اندازه گیری دقیق مقدار سوخت ارسال شده نسبت به شرایط فیزیکی محیط و نیز نسبت به بار و دور موتور  خام سوزی در موتور کمتر است یعنی مقدار CO و HC حداقل میباشد ونیز به علت کنترل حرارت موتور مقدار گاز NOX کمترین مقدار است

۳- راندامان حجمی موتور زیاد است
راندمان حجمی موتور عبارت است از جرم گاز وارد شده به سیلندر تقسیم بر جرم هوایی که باید وارد گردد

در سیستم کاربراتوری به دلیل وجود گلوگاه در ونتوری کاربراتور هوا بخوبی وارد نمیشود در حالی که در موتور انژکتوری لوله ورودی هوا فاقد گلوگاه است

۴- ارتفاع موتور به علت حذف کاربراتور کوتاهتر است

۵- نیاز به سیستم کنترل حرارت مانیفولد گاز (آب گرم یا حرات سنج دود اگزوز) نمی باشد

زیرا سوخت بصورت پودر به دریچه گاز تزریق میشود

۶- قدرت شتابگیری موتور زیاد است زیرا سوخت در زمان لازم و به اندازه کافی در دریچه سوپاپ وجود دارد

۷-  مصرف سوخت به علت اندازه گیری در کلیه شرایط و قطع سوخت در حالت خودگردانی موتور و داغ شدن موتور یا در سرعت نهایی کمتر است

۸- تاثیر فشار هوا یا دمای محیط در مقدار سوخت موثر نمی باشد

سیستم انژکتور پراید مدل کیا KIA

مدل کیا برای سیستم انژکتوری در مدلهای اولیه پراید نصب میشد
اساس کار در سیستم انزکتوری گرفتن یک سری اطلاعات و پردازش آن و ارسال یک سری فرمان به عملگرها برای محاسبه دقیق سوخت است

سنسورها و عملگرهای استفاده شده در سیستم انژکتوری مدل کیا
سنسور دمای آب موتور WTS: این سنسور یک حسکر دما است که در داخل سیستم خنک کاری موتور نصب شده است و با تغییر مقاومت نوع NTC ولتاژهای متغیری به ECU ارسال میکند
وقتی دمای آب موتور پایین است

5:26

ویدئوهای مرتبط