سوخت رسانی /  hamid /  18 مرداد 1397

کارگاه سوخت رسانی ۸ (عیب یابی سنسورهای دمای آب و اکسیژن)

 

ویدئوهای مرتبط