سوخت رسانی /  hamid /  16 مرداد 1397

کارگاه سوخت رسانی ۷(عیب یابی سنسور دمای هوا با اهم متر)

سنسور دمای هوای پژو
سنسور دمای هوای پراید
جدول تست اهمی مقاومت سنسور دمای هوا
تست دمای هوای درون دریچه گاز در پیکان
در تست اول دو سر سیم اهم متر را به دو سر کناری سنسور وصل میکنیم

در تست دوم یک سر اهم متر به کنار و دیگری به وسط وصل شده و با حرکت دریچه عقربه هم تکان میخورد

ویدئوهای مرتبط