سوخت رسانی /  hamid /  02 مرداد 1397

کارگاه سوخت رسانی ۵ (سنسور دریچه گاز و اکسیژن و ناک و فشار روغن)

 

ویدئوهای مرتبط