شیر برقی کنیستر canister solenoid valve
برای جلوگیری از انتشار بخارات بنزین تولید شده در باک در هوا و آلودگی ناشی از آن ، بخارات بنزین تولید شده در باک بوسیله یک لوله به کنیستر منتقل شده و در آنجا میمانند تا هنگام که ECU به شیر برقی کنیستر دستور آزاد کردن این بخارات به سمت موتور را بدهد تا در آنجا سوخته و تولید قدرت کنند

شیر برقی کنیستر دارای 2 سیم بوده که در زمان اعلام ECU فعال شده و بخارات بنزینی که در کنیستر جمع شده است توسط لوله ها مکیده شده و به مانیفولد یا مخزن آرامش ارسال میگردد

ویدئوهای مرتبط