جکهای بادی کیفی

جکهای بادی کیفی - ویدئوی جالب از کاربرد جکها جدید ساده ای میتواند که بوسیله فشار باد قادر است تا 100 تن را بلند کند

 جک های بادی کامیون
این جک شبیه کیف کتانی باد شونده است
این جکها برای کامیونهای تا وزن 100 تن طراحی شده است
استفاده از این جکها نسبت به جکهای قبل هم سریعتر و هم راحتتر است
یا برای انتقال بار روی جک دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد
ابتدا خودرو را روی جک بدون باد برانید
جک بوسیله باد پمپ پنوماتیک باد میشود
جک می تواند وسیله را تا 45 سانتیمتر از روی زمین بلند کند

ویدئوهای مرتبط