نحوه باز کردن ترمزهای عقبی (کفشکی) پراید

سیستم ترمز در چرخهای عقب پراید از نوع درام یا کفشکی است
برای باز کردن کاسه چرخ اول درپوش مهره توپی را خارج میکنیم و بعد از آن با یک قلم ناخنی قفل مهره توپی را باز میکنیم و مهره توپی را با آچار باز کرده و خارج میکنیم

بعد از آن واشر خاردار را در می آوریم و کاسه چرخ را همراه با رولبرینگهای مربوطه جدا میکنیم

نحوه باز کردن ترمزهای کفشکی
نحوه باز کردن ترمزهای کفشکی

با یک پیچ گوشتی فنر پایینی نگهدارنده ترمزها را کشیده و خارج میکنیم و بعد از آن به پیچ گوشتی فنر کوچک بالایی را در می آوریم

بازکردن فنر ترمزهای کفشکی
بازکردن فنر ترمزهای کفشکی


بعد از آن فنرهای پین متصل کننده کفشک به طبق را باز میکنیم و بعد از آن کفشکها را درمی آوریم

ویدئوهای مرتبط