سیستم ترمز جلوی پراید از نوع دیسکی است برای درآوردن پینهای جلو اول فنری را که به شکل M هست را جدا میکنیم بعد از آن فنرهای قفل کننده نگهدارنده کقشک لنت را از محلهای خودشان خارج میکنیم

در حین کار باید مراقب بود که در فنرها تغییر شکل بوجود نیاید و بعد از آن پینهای نگهدرانده لنتها را خارج میکنیم

بعد کفشک لنت سمت توپی را در می آوریم اما چون کفشک لنت سمت دیگر دارای زائده هشدار دهنده تمام شدن لنت است باید سیلندر ترمز را کمی عقب بکشیم تا فضای کافی برای درآوردن کفشک لنت  ایجاد شود
برای جا زدن لنتهای جدید را درست برعکس حالت قبل عمل میکنیم

ویدئوهای مرتبط