کویل سیستم انژکتوری - موقعیت کویل روی خودرو
کویل سیستم انژکتوری - موقعیت کویل روی خودرو

همانطور که در فیلمهای قبلی دید موتورهای سواری بنزینی دارای 4 کورس برای تولید قدرت هستند

مکش  - تراکم - انفجار و تخلیه که در انتهای مرحله تراکم باید مخلوط بنزین و هوا بوسیله جرقه شمع مشتعل شده و منفجر شود تا در سیلندر تولید قدرت صورت گیرد
جرقه نیز بوسیله کویل در شمعها ایجاد میشود

نحوه کار کویلها در سیستم های جدید با سیستمهای قدیمی کاربراتوری تفاوت داشت و در این فیلم  نحوه کار موردی یک کویل نسل جدید انژکتوری را خواهیم دید (در سیستم های کاربراتوری علاوه بر کویل دلکو نیز برای تقسیم جرقه شمع بین سیلندر ها استفاده میشد که در سیستمهای انژکتوری این قطعه حذف شده است)

سیستم جرقه زنی بدون تقسیم کننده(دلکو) در موتورهایی با سیلندر زوج به کار میرود زیرا در موتورهای با سیلندر زوج پیستونهای قرینه حرکت مشابه انجام میدهند مثلا در موتور 4 سیلندر ، سیلندر های 1 با 4 و سیلندر های 2 با 3 قرینه هستند
مفهوم قرینه بودن آن است که حرکت پیستونها مشابه است

در تصویر حرکت سیلندرهای 1 و 4 همزمان انجام میشود که سیلندر 1 در حال کار و سیلندر 4 در حال مکش است

حرکت قرینه ای پیستونها
حرکت قرینه ای پیستونها

کویل سیستم انژکتوری انژکتوری ساژم دارای 4 ترمینال فشار ضعیف و 4 ترمینال فشار قوی (وایرهای منتهی به شمع ها) است

ترمینالهای فشار ضعیف با مواضع زیر ارتباط دارند

4 به خازن 2.2 میکرو فارادی

3 به برق 12 ولتی که از طریق پایه 4 رله قدرت میگیرد

2 به ECU و پایه MIH3 مربوط به کویل 2 و 3

1 به ECU و پایه MIG3 مربوط به کویل 1 و 4

 

ویدئوهای مرتبط