سنسور سرعت خودرو

آموزش سنسور سرعت سنج خودرو
ساختمان و نحوه کار سنسور سرعت سنج ( کیلومتر شمار ) خودرو

این سنسور روی پایه کیلومتر شمار خودرو نصب میشود

سنسور سرعت سنج خودرو برق خود را از پایه 6 رله

اصلی میگیرد
باچرخش سنسور سرعت که توسط دیفرانسیل به گردش در می آید یک پالس به ECU ارسال می کند
اطلاعات ارسالی سنسور سرعت سنج برای محاسبه ارتباط دور موتور گشتاور موتور و انتخاب بهترین حالت گیربکس در گیربکسهای اتوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد
آموزش سنسور سرعت سنج خودرو

همچنین ECU از اطلاعات سنسور سرعت برای کنترل سوخت در هنگام شتاب گیری مثبت و منفی ( مانند ترمز کردن )  استفاده میکند
این سنسور در مقابل عناصری مانند سرب ، فسفر ، منگنز و کلسیم  حساس است
فرو رفتن در روغن باعث خرابی سنسور میشود

 

ویدئوهای مرتبط