بنزین از باک توسط پمپ بنزین کشیده شده و به کاربراتور می رسد

هوا نیز از طریق هواکش وارد کاربراتور شده و در کاربراتور با بنزین به مقدار معینی مخلوط میگردد

مخلوط بنزین و هوا وارد محفظه سیلندر میشود

مقدار هوای ورودی از طریق دریچه گاز قابل کنترل است

با فشار پدال گاز حجم هوای ورودی بیشتر شده و در نتیجه مخلوط بیشتری را به سیلندر میرساند

ورود بیشتر مخلوط هوا و بنزین با عث افزایش دور موتور میشود

تنظیم مقدار بنزین در مخلوط بسیار مهم است و در کارکرد موتور تاثیر بسیاری دارد

 

ویدئوهای مرتبط