شنبه 22 مرداد 1401

آرشیو فایلهای تعمیراتی سیستم انژکتوری ریو

آرشیو فایلهای تعمیراتی سیستم انژکتوری ریو

 

Attachments:
Access this URL (فیلم تعویض شیر برقی کنیستر)فیلم تعویض شیر برقی کنیستر[به زبان انگلیسی][۳ دقیقه]
Access this URL (فیلم نحوه تعویض سنسور دور موتور ریو)فیلم نحوه تعویض سنسور دور موتور ریو[به زبان انگلیسی][۴ دقیقه]
Access this URL (فیلم نحوه تعویض پمپ بنزین ریو)فیلم نحوه تعویض پمپ بنزین ریو[به زبان انگلیسی][۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم ۲ نحوه تعویض پمپ بنزین ریو)فیلم ۲ نحوه تعویض پمپ بنزین ریو[به زبان انگلیسی][۱۶ دقیقه]
Access this URL (فیلم نحوه تمیز کردن استپر موتور ریو)فیلم نحوه تمیز کردن استپر موتور ریو[به زبان انگلیسی][۴ دقیقه]
Access this URL (فیلم نحوه تعویض سنسور سرعت ریو)فیلم نحوه تعویض سنسور سرعت ریو[به زبان انگلیسی][۳ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات سیستم انژکتوری ریو)کتاب راهنمای تعمیرات سیستم انژکتوری ریو[به زبان فارسی][۱۲۴ صفحه]