دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیرات موتور ماکسیما

در این قسمت فایلهای تعمیراتی مربوط به تعمیرات موتور نیسان ماکسیما قرار دارد

Attachments:
Access this URL (فیلم بازو بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۱)فیلم بازو بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۱[به زبان انگلیسی][یک ساعت و ۲۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۲)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۲[به زبان انگلیسی][۵۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۳)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۳[به زبان انگلیسی][۵۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۴)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۴[به زبان انگلیسی][۳۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۵)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۵[به زبان انگلیسی][یک ساعت و ۱۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۶)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۶[به زبان انگلیسی][یک ساعت و ۴۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۷)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۷[به زبان انگلیسی][۵۶ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۸)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۸[به زبان انگلیسی][۵۷ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۹)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۹[به زبان انگلیسی][۱۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۱۰)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۱۰[به زبان انگلیسی][یک ساعت و ۵۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۱۱)فیلم باز و بست کامل موتور ماکسیما - قسمت ۱۱[به زبان انگلیسی][۳۵ دقیقه]
Access this URL (باز وبست کامل موتور ماکسیما)باز وبست کامل موتور ماکسیما[به زبان فارسی][۹۱ صفحه]
Access this URL (سیستم روغنکاری موتور ماکسیما)سیستم روغنکاری موتور ماکسیما[به زبان فارسی][۱۰ صفحه]
Access this URL (سیستم خنک کاری ماکسیما)سیستم خنک کاری ماکسیما[به زبان فارسی][۲۰ صفحه]