يكشنبه 7 آذر 1400

پک تعمیرات بدنه ماکسیما

در این مجموعه تعمیراتی فایلهای تعمیراتی مربوط به بدنه ماکسیما قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (بازوبست و تعمیرات بدنه و شاسی ماکسیما)بازوبست و تعمیرات بدنه و شاسی ماکسیما[به زبان فارسی][۵۲ صفحه]
Access this URL (سیستم محافظ و ایمنی سرنشین)سیستم محافظ و ایمنی سرنشین[به زبان فارسی][۶۶ صفحه]