جزئيات دانلود

این راهنمای تعمیرات شامل یک جدول است که در آن گزینه های پیکره بندی خودرو پژو206 توضیح داده شده است البته این گزینه ها بر اساس دیاگ2000 گرد آوری شده اند

برخی از این گزینه ها عبارتند از:

• Display & Printing of All the Parameters

اين قسمت شامل زيرمنوهاي BSI Configuration مي باشد. كه بـا مراجعـة بـه آن كليـة انتخابها را خواهيد ديد. قابل توجه است كه هيچكدام از پارامترهـاي مشـاهده شـده در ايـن منو قابل تغيير نمي باشند، صرفاً جهت اطلاع از وضعيت موجود به اين منو مراجعه نماييد.

• Automatic Download

به منظور Load كردن برنامة جديد به روزآوري شده روي BSI از طريق Server موجود در سايت شركت پژو، پس از فراهم آوردن شرايط اتصال به اينترنت، مـورد اسـتفاده قـرار مي گيرد.

• ECUs Present

حضور و غیاب قطعات سیستم

• Customer Options

گزینه های انتخابی مشتری

• Maintenance

• Alarm

• VIN Code (Vehicle Identification Number)

• Show Room

در این راهنمای تعمیرات گزینه های موجود کاملا شرح داده شده است و منبع مناسبی برای پیکره بندی BSI می باشد

Information
ايجاد شده یکشنبه, 07 ارديبهشت 1399 12:05
اصلاح شده در یکشنبه, 07 ارديبهشت 1399 12:18
نسخه:
اندازه 238.4 KB
ايجاد شده توسط vahid
اصلاح شده توسط vahid
دانلودها 14
مجوز
قيمت