جزئيات دانلود

دانلود سیستم سوخت رسانی دیزل نیسان زامیاد

از شرکت بوش آلمان استفاده می کند . این سیستم تغذیه CRS از سیستم تغذیه سوخت نوع ریلی پرفشار کنترل برقی 2.0 CA4D28CRZL و CA4D28CRZ موتور
145 بوده و فرایند تغذیه سوخت MPa راه اندازهاي مختلف، کابل هاي اتصال و غیره است. فشار بزرگترین تغذیه سوخت تا ،ECU ، سوخت اساساً داراي سنسورهاي مختلف
کنترل م یشود. غیر از را هاندازهاي کنترل مستقیم در داخل سیستم تغذیه سوخت، سایر BOSCH EDC 16C39 (ECU) ب هطور اتوماتیک توسط دستگاه کنترل برقی
فن برقی، و غیره را کنترل می کند. ،A/C ،EGR فرایندهاي کاري سیستم مربوط به موتور دیزل مانند
راه اندازها و کابل هاي اتصال است. سنسورها عبارت اند از سنسور دماي آب، سنسور سرعت موتور، سنسور فاز ،ECU ، موتور دیزل ریلی سوخت پرفشار اساساً شامل سنسورها
میل بادامک، سنسور موقعیت پدال گاز، سنسور شدت جریان هوا، سنسور فشار ریل سوخت پرفشار، و غیره. راه اندازها اساساً عبارت اند از مسیر سوخت کم فشار و مسیر
سوخت پرفشار. مسیر سوخت کم فشار شامل باك سوخت، لوله تغذیه سوخت، فیلتر سوخت، پمپ سوخت، و ناحیه کم فشار پمپ سوخت پرفشار است. مسیر سوخت پرفشار
شامل ناحیه پرفشار پمپ سوخت پرفشار، ریل سوخت پرفشار، لوله سوخت پرفشار، انژکتور و غیره است

Information
ايجاد شده یکشنبه, 31 فروردين 1399 13:15
اصلاح شده در یکشنبه, 31 فروردين 1399 13:19
نسخه:
اندازه 3.3 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 24
مجوز
قيمت