جزئيات دانلود

دانلود تعمیرات سیستم سوخت رسانی کاربراتوری نیسان

بخش EF
سوخت موتور
سيستم ور ود هوا EF-2
فيلتر هوا EF-3
ب ازرسي EF-3
كاربراتور EF-4
تعمير اسا سي EF-6
كنترل و تن ظيم EF-6
پمپ بنزين مكانيكي EF-9
شرح EF-9
ب ازرسي EF-9
اطلاعات تعمير و مش خصات EF-11
مشخصات عمومي

Information
ايجاد شده سه شنبه, 26 فروردين 1399 12:50
اصلاح شده در سه شنبه, 26 فروردين 1399 12:54
نسخه:
اندازه 1.15 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 20
مجوز
قيمت