پنجشنبه 7 بهمن 1400

در قسمت سوم از سری فیلمهای تعمیر اتومبیلهای سواری به نحوه استفاده و خواندن کولیس میرسیم .در این بصورت کامل و قدم به قدم روش استفاده و خواندن کولیس به شما آموزش داده میشود
یکی از ابزارهای دقیقی که ما در صنعت از آن استفاده میکنیم کولیس هست کولیس ابزاریست که ما بوسیله آن میتوانیم اندازه قطعات را تا زیر 1 میلیمتر اندازه گیری کنیم

در مرحله اول قسمتهای مختلف یک کولیس توضیح داده میشود
قسمتهای مختلف کولیس عبارتند از :
1- خط کش ( که بر اساس میلیمتر و اینچ تقسیم شده است
2- فک ثابت
3- فک متحرک
4- شاخکهای داخل سنج
5- شاخک های عمق سنج
6- ورنیه

قسمتهای مختلف کولیس
کولیس تشکیل شده است از یک خط کش اصلی که روی آن تقسیم بندیهایی انجام شده است که اگر کولیس میلیمتری باشد تقسیمات میلیمتری و اگر اینچی باشد تقسیمات بر حسب اینچ خواهد بود
فک ثابت کولیس هست

فک متحرک کولیس یا ورنیه کولیس

شاخک های داخل سنج

شاخک عمق سنج

تقسیم بندی روی فک متحرک کولیس

اولین تفاوت کولیس ها در طول خط کش کولیس است و طول خط کش کولیسها با همدیگر متفاوت است که بعضی از کولیسها دارای خط کش بلندتر و بعضی دیگر خظ کش کوتاهتری دارند
تفاوت دیگر کولیسها در دقت اندازه گیری آنها است که بعضی از کولیس ها درای دقت بیشتر و بعضی دیگر دارای نیز دارای دقت کمتری هستند
از نظر دقت اندازه گیری کولیس ها به سه دسته تقسیم میشوند
کولیسهای 0/1    کولیسهای 0/05     و کولیسهای 0/02  که دقت کولیس 0/02 از همه بیشتر است
حال ببینیم که دقت اندازه گیری کولیس چگونه مشخص میشود
همانطور که قبلا اشاره شد در روی فک متحرک کولیس ورنیه تقسیم بندی وجود دارد زمانی که قک ثابت و متحرک کولیس را کاملا جمع میکنیم  صفر ورنیه کولیس کاملا مقابل صفر خط کش قرار میگیرد و این نشان میدهد که دهانه کولیس کاملا بسته است
در کولیسهای 0/1 تقسیم بندی به این گونه است که 9 میلیمتر از تقسیمات خط کش را به 10 قسمت مساوی روی ورنیه تقسیم بندی شده است در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه 0/9 میلیمتر میشود در نتیجه فاصله اولین تقسیم ورنیه با اولین تقسیم خط کش 0/1 میلیمتر میشود به همین خاطر به این کولیس ها 0/1 یک دهم گفته میشود
در برخی دیگر از کولیسها برای اینکه خواندن کولیس راحتتر باشد 19 میلیمتر خط کش را به 10 قسمت مساوی روی ورنیه تقسیم بندی میکنند در این حالت فاصله هر دو خط کش با یک خط ورنیه یک دهم میلمتر اختلاف ‍پیدا میکند
ولی در واقع کولیس همان کولیس یک دهم هست
در کولیسهای 0/05 تقسیم بندی کولیس به این شکل هست که 19 میلیمتر از تقسیمات خط کش به 20 قسمت مساوی روی ورنیه تقسیم بندی میشود در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه 0/95 میلیمتر میشود و اختلاف اندازه اولین خط خط کش با اولین خط ورنیه 0/05 میلیمتر میشود که ما به این کولیس کولیس پنج صدم میگوییم
در این کولیس ها نیز برای راحتتر خوانده شدن کولیس 39 قسمت از تقسیمات خط کش را به 20 قسمت مساوی روی ورنیه تقسیم بندی میکنند در نتیجه باز هم فاصله هر دو تقسیم از تقسیم خط کش  با یک تقسیم ورنیه اختلافشان 0.05 میلیمتر میشود

نوع دیگر کولیس ها کولیس های 0/02 هستند که در این کولیس ها هر 49 قسمت از تقسیمات خط کش به 50 قسمت مساوی روی ورنیه تقسیم میشود در نتیجه فاصله هر یک از تقسیمات ورنیه 0/98 میلیمتر میشود و اختلاف اندازه اولین خط ورینه با اولین خط خط کش 0/02 میشود که ما به این کولیس کولیس ۲ صدم میگوییم

نحوه کار با کولیس
نحوه خواندن کولیس با کولیس 0/1
فرض کنید ما قطعه ای را با کولیس اندازه گرفته ایم .زمانی که ما قطعه ای را اندازه میگیریم فک ها ثابت و متحرک کولیس به اندازه قطعه باز میشود و تقسیم بندی ورنیه روی خط کش حرکت کرده و در محلی قرار میگیرد و شکلهایی مانند شکل زیر بوجود می آید

نحوه خواندن کولیس
خطهای بالا تقسیمات خط کش و تقسیمات پایین تقسیمات ورنیه هست و اندازه ای که میخوانیم شامل دوبخش هست یک بخش اندازه اصلی که از روی خط کش خوانده میشود و اندازه اعشار که از روی ورنیه خوانده میشود
و وقتی که ما این دو عدد را باهم جمع کنیم اندازه اصلی قطعه ما بدست می آید
برای خوانده اندازه ما به صفر ورنیه توجه میکنیم اولین عدد که سمت چپ صفر ورنیه باشد میشود عدد اصلی ما
و برای خواند مقدار اعشار نگاه میکنیم که کدام خط ورنیه کاملا مقابل خط خط کش قرار گرفته است که در اینجا ما این عدد ورنیه را ضربدر دقت ورنیه میکنیم که برای اولین کولیس از سمت چپ عدد 2/4 بدست می آید
 در فیلم شما میتوانید مثالهای بیشتری را برای خواندن کولیس ببینید
 طریقه خواند کولیسهای دیگر مثل کولیس پنج صدم و دو صدم  نیز به همین ترتیب است یعنی برای خواندن عدد اصلی همین کار را میکنیم و برای خواندن اعشار عدد ورنیه را دردقیت کولیس ضرب میکنیم

دانلود فیلم آموزش تعمیراتومبیلهای سواری قسمت 3 (نحوه خواندن کولیس)

ویدئوهای مرتبط