يكشنبه 7 آذر 1400

همانطور که میدانید چراغهای اتومبیل به مرور و در اثر گذشت زمان کدر میشوند که باعث عدم زیبایی و همچنین نداشتن روشنایی کافی خودرو میگردند اما اگر امتحان کرده باشید این جرم و ذرات ریز روی چراغ با آب و شوینده های معمولی پاک نمیشوند که در این فیلم شما با ترفند پاک کردن آنها را میبینید

ویدئوهای مرتبط