يكشنبه 7 آذر 1400

روش تعویض فیلتر هوای پژو 206 دوگانه سوز

نحوه تعویض فیلتر هوای پژو 206 دوگانه سوز بنزین و گاز CNG

نحوه بازکردن قاب نگهدارنده فیلتر و اتصالات جانبی

نحوه خارج کردن قاب فیلتر از روی خودرو

نحوه باز کردن قاب و خارج ساختن فیلتر هوا

نحوه تعویض فیلتر قدیمی با فیلتر هوای جدید

نحوه بستن قاب فیلتر هوا

نحوه بستر قاب فیلتر هوا روی خودرو

ویدئوهای مرتبط