يكشنبه 7 آذر 1400

مزایای خودروهای چهار چرخ محرک
در خودروهای تمام چرخ ها محرک ٬ قدرت به تمام چرخها وارد میشود
در خودروهای محرک جلو ٬ قدرت به چرخهای جلو وارد میشود
در خودروهای محرک عقب قدرت به چرخهای عقب وارد میشود 
در محرک جلو هر چرخ  حداکثر کشش چرخ را دارد  ولی در قدرتهای زیاد(گشتاور زیاد) کشش چرخ کم میشود
در خودروهای تمام چرخها محرک یا AWD به تمامی چرخها نیرو وارد میشود
 کشش چرخ در مسابقه را میتوانید در فیلم مشاهده کنید
امنیت - کشش و کنترل خودروهای چهار چرخ محرک در باران
در خودروهای تمام چرخها محرک ٬ به تمامی چرخها نیرو وارد میشودویدئوهای مرتبط