پنجشنبه 7 بهمن 1400

دریچه گاز و استپ موتور

محفظه دریچه گزا و تجهیزات نصب شده روی آن
محفظه دریچه گاز در ورودی مخزن آرامش نصب می شود و دارای تجهیزات زیر است
الف - دریچه گاز که با سیم گاز باز می شود

ب - سنسور TPS که موقعیت باز بودن دریچه گاز را به ECU اطلاع میدهد

ج - موتور پله ای که هوای مورد نیاز موتور در دور آرام را بصورت مرحله ای تامین میکند

طرز کار موتور پله ای (استپ موتور یا استپر موتور)
موتور چیست ؟ موتور پله ای موتوری است که بوسیله دریافت پالس الکتریکی از ECU تا زاویه معین و یک مرحله پیچی آن به عقب حرکت کرده و مجرای هوای میانگذر از سوپاپ مخروطی آن عبور میکند

محور موتور دارای پیچی است که با چرخش آن سوپاپ مخروطی از محل نشست خود به آن دور یا نزدیک می شود .

هرگاه روتور در جهت راست بچرخد سوپاپ بسته شده و مجرای هوای میانگذر تنگتر میشود  هرگاه روتور در جهت چپ بچرخد مجرا بازتر شده و هوای زیادتری وارد موتور میشود

 

ویدئوهای مرتبط