يكشنبه 1 خرداد 1401

سنسور دور موتور CKP ساژم

این سنسور در سیستم انژکتوری مدل ساژم از نوع القایی است

سنسور دور در مقابل یک چرخ دندانه دار و در روی پوسته فلایویل نصب میشود

تعداد دندانه های چرخ دندانه دار 58 عدد است در این سیستم 2 دندانه حذف شده است فاصله بین دو دندانه 6 درجه میباشد

وقتی که قسمت دندانه های حذف شده مقابل سنسور دور موتور برسد تغییر شار القایی ایجاد میشود

تغییر شار نیز یک ولتاژ القایی در هنگام رسیدن پیستون های 1و4 به نقطه مرگ بالا ایجاد می کنند

در این حالت پیستون 1 در ابتدای انفجار و پیستون 4 در ابتدای مکش قرار دارد

بنابراین در هر بار گردش میل لنگ یک پالس دامنه بزرگ ایجاد میشود

ترمینال 1 سنسور به ای سی یو (ECU) متصل بوده و دارای پلاریته مثبت است و ترمینال 2 نیز به ای سی یو (ECU)  وصل بوده و دارای پلاریته منفی است

هنگامی که دندانه های چرخ به سنسور نزدیک میشود پلاریته مثبت و هنگامی که دندانه ها از چرخ دور میشود پلاریته منفی می گردد

بنابراین یک سیگنال تناوبی به ای سی یو ارسال میشود

سیگنالهای تناوبی ارسالی به ECU بصورت ولتاژ تناوبی است

سیگناهای دامنه کوتاه مربوط به دندانه ها و سیگنال بلند مربوط به محل دندانه های حذف شده است

به این وسیله ECU از رسیدن پیستون های 1 و 4 به نقطه مرگ بالا مطلع میشود

 

ویدئوهای مرتبط