×

خطا

صفحه پیدا نشد
 •  
  شیر برقی کنیستر

  شیر برقی کنیستر

  شیر برقی کنیستر canister solenoid valveبرای جلوگیری از انتشار بخارات بنزین تولید شده در باک در...

 •  
  سنسور ضربه ( ناک سنسور)

  سنسور ضربه ( ناک سنسور)

  هر گاه موتور تولید ضربه ناشی از خودسوزی داشته باشد که در اثر افزاش فشار هوا و افزایش رطوبت هوا و...