بررسی و مقایسه /  hamid /  04 مرداد 1396 /  1103 بازدیدها

این فیلم کیفیت آببندی و درزگیری تویوتا هایلوکس را نشان میدهد که با عبور از رودخانه هیچ رطوبتی به کابین راننده نفوذ نمیکند

ویدئوهای مرتبط