موتور /  hamid /  12 تیر 1396 /  3023 بازدیدها

آیا خودرویی دیده اید که بجای بنزین با آب کار کند
چند جوان با انگیزه با کار و تلاش بعد از 7 سال کار توانستند خودرویی رو آب سوز کنند
گرمای خروجی از اگزوز موتور و خاصیت یونیزه بودن گازهای اگزوز استفاده میشود تا آب تبدیل به هیدروژن و اکسیژن تجزیه شود و این گازهای همراه با بنزین وارد محفظه احتراف شده و میسوزد
این خودرو به مدت یکسال در شرایط مختلف تست گرفته شده است و با رفع ایرادات دیگر خودرو بدون هیچ مشکلی کار میکند

ویدئوهای مرتبط