مهارتهای راننده /  hamid /  04 تیر 1396

نکات مربوط به سلامت و نگهداری لاستیک

هنگامی که فشار باد تایر کمتر از حد مجاز باشد سطح اتصال تایر با زمین به دوطرف عرض تایر منتقل خواهد شد و بیشتر این قسمتها ساییده خواهد شد
کم بودن باد تایر مصرف سوخت خودرو را افزایش خواهد داد
در صورتی که باد تایر بیش از حد مجاز باشد سطح اتصال تایر با زمین در کمترین حد خود دقیقا در وسط تایر قرار خواهد گرفت و باعث سایش بیش از حد این قسمت خواهد شد این مسئله مسافت توقف شما را نیز خواهد افزود
بالانس نبودن تایر باعث صدمه دیدن تایر و خوردگی در آن میشود
تایر معیوب باعث صدمه دیدن سیستم فرمان سیستم تعلیق و حتی جلوبندی میگردد
اگر فرمان خودروی شما بصورت متناوب درحال لرزش است  حتما تایر خودرو را بررسی کنید

ویدئوهای مرتبط