هدایت و فرمان /  hamid /  19 فروردين 1396

ارتباطات فرمان توسط میله ها و بازوهایی است که نیروی فرمان را به چرخهای جلو منتقل میکنند
این باید حرکت را در هنگام بالا پایین شدن خودرو و حرکت خودرو به چرخها انتقال دهد
نوع مکانیزم فرمان و تعداد ارتباطات بستگی به نوع جعبه فرمان است که در بالای سیستم تعلیق قرار میگیرد
اتومبیل های مسافری با سیستم تعلیق مستقل و با استفاده از نوع جعبه فرمان حلزونی ممکن است جعبه فرمان به طوری نصب شود که ارتباط در مقابل یا پشت این برجستگی باشد.
هنگامی که اتصالات در پشت قرار گیرد این اتصالات میتواند بوسیله آن از آسیبهای احتمالی در امان باشد در موقعیت جعبه فرمان طول میل فرمان را کاهش می دهد.حرکت چرخ فرمان از طریق چرخ دنده فرمان و بازو به میله مرکز میرسد.
مرکز میله ترک رود به بازوی پیتمن بوسیله یک سر متصل میشود. و به انتهای میله آیدل فرمان از طرف دیگر متصل میشود
رام آیدلر بوسیله پیچ به بدنه متصل میشود و رام آیدلر به سپس آن میتواند حرکت جعبه فرمان با دقت به طرف معکوس منتقل کند
تایرود در هر طرف از خودرو بوسیله میله ترکرود (سگدست) به چرخ متصل میشود.

ویدئوهای مرتبط