گیربکس /  hamid /  13 مهر 1399

ویدئوی آموزش نحوه تعمیر گیربکس خودروهای پیکان ، روآ و آردی RD

بخش اول: دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پس از تخلیه روغن گیربکس را بر روی فیکسچر مناسب قرار دهید
مهره بست دوشاخه کلاچ را باز کنید
دوشاخه کلاچ را از جای خود خارج کنید
بست دوشاخه کلاچ را از جای خودش خارج کنید
توسط ابزار مخصوص فنرهای دوشاخه کلاچ را آزاد کرده سپس آنها را بیرون بیاورید
لازم به ذکر است که از پیچ گوشتی نیز بجای ابزار مخصوص میتوان استفاده کرد
اجزای این مرحله عبارتند از : مهره شش گوش و واشر فنری - ذوشاخه کلاچ - مجموعه بلبرینگ کلاچ - دو عدد فنر دوشاخه کلاچ - بست دوشاخه کلاچ
۵ عدد پیچ و یک عدد مهره اتصال پوسته کلاچ به جعبه دنده را باز کنید
پوسته کلاچ را از محل خود خارج کنید
اجزای این مرحله عباتند از ۵ عدد پیچ به همراه واشر ستاره ای - شش عدد واشر تخت -یک عدد مهره شش گوش و واشر فنری - پوسته کلاچ
شش عدد پیچ اتصال درپوش آلومینیومی به جعبه دنده را باز کرده و درپوش را به همراه سه عدد اورینگ از محل خود خارج کنید
سه عدد فنر و ساچمه میل ماهک را از محل خود خارج نمایید
برای خارج نمودن ساچمه ها از پیچ گوشتی آهنربایی استفاده نمایید
۴ عدد پیچ تاپ کاور بهمراه ۲ عدد پیچ بلند دسته دنده را باز نموده و تاپ کاور را از محل خود خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از شش عدد پیچ به همراه واشر فنری - درپوش روی جعبه دنده - سه عدد اورینگ سه عدد فنر و سه عدد ساچمه میل ماهک - ۴ عدد پیچ اتصال تاپ کاور به گلدانی عقب به همراه واشر ستاره ای و تخت - ۲عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدنی عقب -

مجموعه تاپ کاور
رینگ فنری را از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش پین اتصال کشویی اهرم تعویض دنده به محور رابط دسته دنده را از محل خود خارج نموده و تاپ کاور را از دسته دنده جدا کنید
پلانجر طولی و پلانجر عرضی را باز کنید
پین قرقری را توسط سنبه مربوطه و چکش دمونتاژ کنید
پین بادامک موقعیت دهنده را توسط انبرقفلی و چکش دمونتاژ کنید
محور کشویی تعویض دنده را از محل خود بیرون آورده و سایر اجزای مونتاژ شده بر روی آن را خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه دسته دنده ، تاپ کاور ،پلانجر طولی زردرنگ ،پلاجر عرضی به رنگ مشکی ،محور کشویی تعویض دنده،بادامک موقعیت دهنده ،پین بادامک موقعیت دهنده،قطعه ایمنی انتخاب دنده،قرقری،پین قرقری،فنر دولول،واشر تخت
دو عدد پیچ رام را باز کرده و رام را از جای خودش خارج سازید
پیچها و دو عدد مهره گلدانی عقب را باز کرده و گلدانی را از جای خودش خارج سازید
برای سهولت کار میتوان از چکش لاستیکی استفاده نمود
سوئیچ فشنگی دنده عقب را باز نمایید
دو عدد بوش به همراه چهار عدد ضربه گیر لاستیکی دسته دنده را از روی گلدانی عقب خارج نمایید
پس از باز کردن پیچها پایه و دنده پینیون را به همراه بوش پینیون از محل خود خارج کنید
آثار چسب و واشر را از روی گلدانی پاک کنید
توسط ابزار مخصوص یا لوله مناسب به دنده کائوچویی به طرف پایین ضربه بزنید تا رینگ داخل کیلومتر آزاد شود سپس دنده کائوچویی و رینگ آنرا از انتهای شفت خارج سازید
پیچهای دوسر رزوه بلند را توسط آچار ۵/۱۶ اینج باز کنید
اجزای این مرحله عبارتند از : پایه لاستیکی رام ،دو عدد پیچ کوتاه رام به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،چهار عدد پیچ اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،دو عدد پیچ متوسط اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ، دوعدد مهره اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،سوئیچ فشنگی دنده عقب،دو عدد بوش پایه اتصال دسته دنده ،چهار عدد ضربه گیر پایه دسته دنده ،بوش کیلومتر شمار،دنده پینیون ،پایه پینیون

ویدئوی آموزش نحوه تعمیر گیربکس خودروهای پیکان ، روآ و آردی RD

بخش اول: دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پس از تخلیه روغن گیربکس را بر روی فیکسچر مناسب قرار دهید
مهره بست دوشاخه کلاچ را باز کنید
دوشاخه کلاچ را از جای خود خارج کنید
بست دوشاخه کلاچ را از جای خودش خارج کنید
توسط ابزار مخصوص فنرهای دوشاخه کلاچ را آزاد کرده سپس آنها را بیرون بیاورید
لازم به ذکر است که از پیچ گوشتی نیز بجای ابزار مخصوص میتوان استفاده کرد
اجزای این مرحله عبارتند از : مهره شش گوش و واشر فنری - ذوشاخه کلاچ - مجموعه بلبرینگ کلاچ - دو عدد فنر دوشاخه کلاچ - بست دوشاخه کلاچ
۵ عدد پیچ و یک عدد مهره اتصال پوسته کلاچ به جعبه دنده را باز کنید
پوسته کلاچ را از محل خود خارج کنید
اجزای این مرحله عباتند از ۵ عدد پیچ به همراه واشر ستاره ای - شش عدد واشر تخت -یک عدد مهره شش گوش و واشر فنری - پوسته کلاچ
شش عدد پیچ اتصال درپوش آلومینیومی به جعبه دنده را باز کرده و درپوش را به همراه سه عدد اورینگ از محل خود خارج کنید
سه عدد فنر و ساچمه میل ماهک را از محل خود خارج نمایید
برای خارج نمودن ساچمه ها از پیچ گوشتی آهنربایی استفاده نمایید
۴ عدد پیچ تاپ کاور بهمراه ۲ عدد پیچ بلند دسته دنده را باز نموده و تاپ کاور را از محل خود خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از شش عدد پیچ به همراه واشر فنری - درپوش روی جعبه دنده - سه عدد اورینگ سه عدد فنر و سه عدد ساچمه میل ماهک - ۴ عدد پیچ اتصال تاپ کاور به گلدانی عقب به همراه واشر ستاره ای و تخت - ۲عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدنی عقب -

مجموعه تاپ کاور
رینگ فنری را از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش پین اتصال کشویی اهرم تعویض دنده به محور رابط دسته دنده را از محل خود خارج نموده و تاپ کاور را از دسته دنده جدا کنید
پلانجر طولی و پلانجر عرضی را باز کنید
پین قرقری را توسط سنبه مربوطه و چکش دمونتاژ کنید
پین بادامک موقعیت دهنده را توسط انبرقفلی و چکش دمونتاژ کنید
محور کشویی تعویض دنده را از محل خود بیرون آورده و سایر اجزای مونتاژ شده بر روی آن را خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه دسته دنده ، تاپ کاور ،پلانجر طولی زردرنگ ،پلاجر عرضی به رنگ مشکی ،محور کشویی تعویض دنده،بادامک موقعیت دهنده ،پین بادامک موقعیت دهنده،قطعه ایمنی انتخاب دنده،قرقری،پین قرقری،فنر دولول،واشر تخت
دو عدد پیچ رام را باز کرده و رام را از جای خودش خارج سازید
پیچها و دو عدد مهره گلدانی عقب را باز کرده و گلدانی را از جای خودش خارج سازید
برای سهولت کار میتوان از چکش لاستیکی استفاده نمود
سوئیچ فشنگی دنده عقب را باز نمایید
دو عدد بوش به همراه چهار عدد ضربه گیر لاستیکی دسته دنده را از روی گلدانی عقب خارج نمایید
پس از باز کردن پیچها پایه و دنده پینیون را به همراه بوش پینیون از محل خود خارج کنید
آثار چسب و واشر را از روی گلدانی پاک کنید
توسط ابزار مخصوص یا لوله مناسب به دنده کائوچویی به طرف پایین ضربه بزنید تا رینگ داخل کیلومتر آزاد شود سپس دنده کائوچویی و رینگ آنرا از انتهای شفت خارج سازید
پیچهای دوسر رزوه بلند را توسط آچار ۵/۱۶ اینج باز کنید
اجزای این مرحله عبارتند از : پایه لاستیکی رام ،دو عدد پیچ کوتاه رام به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،چهار عدد پیچ اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،دو عدد پیچ متوسط اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ، دوعدد مهره اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،سوئیچ فشنگی دنده عقب،دو عدد بوش پایه اتصال دسته دنده ،چهار عدد ضربه گیر پایه دسته دنده ،بوش کیلومتر شمار،دنده پینیون ،پایه پینیون

ویدئوی آموزش نحوه تعمیر گیربکس خودروهای پیکان ، روآ و آردی RD

بخش اول: دمونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پس از تخلیه روغن گیربکس را بر روی فیکسچر مناسب قرار دهید
مهره بست دوشاخه کلاچ را باز کنید
دوشاخه کلاچ را از جای خود خارج کنید
بست دوشاخه کلاچ را از جای خودش خارج کنید
توسط ابزار مخصوص فنرهای دوشاخه کلاچ را آزاد کرده سپس آنها را بیرون بیاورید
لازم به ذکر است که از پیچ گوشتی نیز بجای ابزار مخصوص میتوان استفاده کرد
اجزای این مرحله عبارتند از : مهره شش گوش و واشر فنری - ذوشاخه کلاچ - مجموعه بلبرینگ کلاچ - دو عدد فنر دوشاخه کلاچ - بست دوشاخه کلاچ
۵ عدد پیچ و یک عدد مهره اتصال پوسته کلاچ به جعبه دنده را باز کنید
پوسته کلاچ را از محل خود خارج کنید
اجزای این مرحله عباتند از ۵ عدد پیچ به همراه واشر ستاره ای - شش عدد واشر تخت -یک عدد مهره شش گوش و واشر فنری - پوسته کلاچ
شش عدد پیچ اتصال درپوش آلومینیومی به جعبه دنده را باز کرده و درپوش را به همراه سه عدد اورینگ از محل خود خارج کنید
سه عدد فنر و ساچمه میل ماهک را از محل خود خارج نمایید
برای خارج نمودن ساچمه ها از پیچ گوشتی آهنربایی استفاده نمایید
۴ عدد پیچ تاپ کاور بهمراه ۲ عدد پیچ بلند دسته دنده را باز نموده و تاپ کاور را از محل خود خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از شش عدد پیچ به همراه واشر فنری - درپوش روی جعبه دنده - سه عدد اورینگ سه عدد فنر و سه عدد ساچمه میل ماهک - ۴ عدد پیچ اتصال تاپ کاور به گلدانی عقب به همراه واشر ستاره ای و تخت - ۲عدد پیچ اتصال دسته دنده به گلدنی عقب -

مجموعه تاپ کاور
رینگ فنری را از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش پین اتصال کشویی اهرم تعویض دنده به محور رابط دسته دنده را از محل خود خارج نموده و تاپ کاور را از دسته دنده جدا کنید
پلانجر طولی و پلانجر عرضی را باز کنید
پین قرقری را توسط سنبه مربوطه و چکش دمونتاژ کنید
پین بادامک موقعیت دهنده را توسط انبرقفلی و چکش دمونتاژ کنید
محور کشویی تعویض دنده را از محل خود بیرون آورده و سایر اجزای مونتاژ شده بر روی آن را خارج نمایید
اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه دسته دنده ، تاپ کاور ،پلانجر طولی زردرنگ ،پلاجر عرضی به رنگ مشکی ،محور کشویی تعویض دنده،بادامک موقعیت دهنده ،پین بادامک موقعیت دهنده،قطعه ایمنی انتخاب دنده،قرقری،پین قرقری،فنر دولول،واشر تخت
دو عدد پیچ رام را باز کرده و رام را از جای خودش خارج سازید
پیچها و دو عدد مهره گلدانی عقب را باز کرده و گلدانی را از جای خودش خارج سازید
برای سهولت کار میتوان از چکش لاستیکی استفاده نمود
سوئیچ فشنگی دنده عقب را باز نمایید
دو عدد بوش به همراه چهار عدد ضربه گیر لاستیکی دسته دنده را از روی گلدانی عقب خارج نمایید
پس از باز کردن پیچها پایه و دنده پینیون را به همراه بوش پینیون از محل خود خارج کنید
آثار چسب و واشر را از روی گلدانی پاک کنید
توسط ابزار مخصوص یا لوله مناسب به دنده کائوچویی به طرف پایین ضربه بزنید تا رینگ داخل کیلومتر آزاد شود سپس دنده کائوچویی و رینگ آنرا از انتهای شفت خارج سازید
پیچهای دوسر رزوه بلند را توسط آچار ۵/۱۶ اینج باز کنید
اجزای این مرحله عبارتند از : پایه لاستیکی رام ،دو عدد پیچ کوتاه رام به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،چهار عدد پیچ اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،دو عدد پیچ متوسط اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ، دوعدد مهره اتصال گلدانی عقب به جعبه دنده به همراه واشر ستاره ای و واشر تخت ،سوئیچ فشنگی دنده عقب،دو عدد بوش پایه اتصال دسته دنده ،چهار عدد ضربه گیر پایه دسته دنده ،بوش کیلومتر شمار،دنده پینیون ،پایه پینیون،کاسه نمد و واشر کاغذی،دو عدد پیچ پایه پینیون به گلدانی عقب بهمراه واشر فنری،رینگ داخل کیلومتر شمار،چرخدنده کائوچویی کیلومتر شمار،دو عدد پیچ دو سررزوه ۵/۱۶ اینج،مجموعه گلدانی عقب،به همراه بوش ، کاسه نمد و دو عدد پین تاپ کاور
توسط سنبه و چکش پین های ماهک های ۱ و  ۲ ،۳ و ۴ ،عقب و ۵ را دمونتاژ کنید

میل ماهک ها را از روی جعبه دنده توسط ابزار مخصوص به همراه ماهکها بیرون بیاورید

 اجزای این مرحله عبارتند از ماهک ۱و ۲ به همراه پین چاکدار ماهک ۳و۳ به همراه پین چاکدار ،ماهک ۵ به همراه پین چاکدار ،ماهک عقب به همراه پین چاکدار ، مجموعه میل ماهک ۱و۲،مجموعه میل ماهک ۳و۴ ،مجموعه میل ماهک ۵ و عقب
جهت بازکردن مهره سر دنده زیر ابتدا کشویی دنده ۵ را با مخروطی ۵ و همچنین دنده هرزگرد را با دنده عقب درگیر کنید تا از چرخش دنده زیر جلوگیری شود سپس مهره سر دنده زیر را باز کنید

به کمک دو عدد پیچ گوشتی مجموعه دنده ۵ محرک را از محل خود خارج کنید
دقت کنید تا دندانه های دنده ۵ آسیب نبیند
خار دنده ۵ متحرک را توسط خار باز کن خارج کنید
دنده ۵ متحرک را به همراه واشر رنگی از روی شفت دمونتاژ کنید
با استفاده از دو عدد پیچ گوشتی بوش فولادی محرک را بیرون بیاورید
اجزای این مرحله عبارتند از : خار رینگی دنده ۵ ،واشر تنظیم رنگی ،دنده ۵ متحرک ،مهره سر دنده ۵ محرک ، مخروطی دنده ۵ ، دنده برنجی ، بوش فولادی دنده ۵ محرک ،کشویی ۵ ،سه عدد خار کشویی ،دو عدد رینگ قفلی کشویی ۵ ،مجموعه دنده ۵ محرک به همراه خار قفل کننده ،
پیچهای آلنی صفحه نگهدارنده بلبرینگ را توسط آچار آلن چهار میلیمتری باز کنید
اجزای این قسمت عبارتند از صفحه نگهدارنده بلبرینگ و هفت عدد پیچ آلن سر خزینه M6
درپوش روغن دنده زیر را با ضربه زدن بوسیله چکش مسی بر روی سمت دیگر دنده زیر خارج سازید
توسط سنبه و چکش از سمت رولبرینگ دنده زیر بر روی دنده زیر ضربات کوچکی وارد کنید تا بلبرینگ سمت مخالف کمی به سمت بیرون رانده شود
توسط پولی کش مخصوص بلبرینگ را از محل خود خارج کنید
با حرکت محوری و متناوب دنده زیر کنس خارجی و رولبرینگ را روی جعبه دنده کمی جابجا کنید تا مجموعه جعبه دنده و کنس خارجی روی آن آزاد شود
لازم به ذکر است که جهت خارج نمودن رولبرینگ دنده زیر میتوان از ابزار مگنتی مخصوص نیز استفاده کرد در این حالت توسط ابزار مخصوص کنس خارجی رولر را از روی دنده زیر آزاد کرده و سپس همانند روش قبلی توسط پولی کش بلبرینگ سمت دیگر دنده زیر را از محل خود خارج نموده تا دنده زیر آزاد شود 

مهره های درپوش شفت ورودی را باز کرده و آنها را به همراه واشرهای فنری از محل خود خارج کنید
توسط سنبه و چکش از قسمت داخلی جعبه دنده بر روی درپوش شفت ورودی به آرامی ضربه بزنید تا مجموعه شفت ورودی به سمت خارج رانده شود دقت کنید که سنبه به دنده ها برخورد نکند
گیربکس را ۹۰ درجه بچرخانید تا شفت ورودی به سمت پایین قرار گیرد سپس شفت ورودی را از محل خود خارج کنید
چرخش ۹۰ درجه به دلیل جلوگیری از ریزش رولرهای شفت ورودی میباشد
درصورت نیاز چهار عدد پیچ دوسر رزوه را از روی جعبه دنده باز کنید
برای دمونتاژ شفت اصلی به انتهای آن با چکش مسی ضربات محوری وارد کنید تا شفت از داخل بلبرینگ خارج شود با یک دست دنده ۱ را نگه داشته و با دست دیگر شفت را از داخل جعبه دنده خارج کنید
سپس دنده زیر را از داخل جعبه دنده بیرون بیاورید
اجزای این مرحله عبارتند از : درپوش روغن دنده زیر ،رولبرینگ دنده زیر ،بلبرینگ با رینگ دنده زیر ،چهار عدد مهره درپوش شفت ورودی به همراه واشر فنری ،چهار عدد پیچ دو سر رزوه ۵/۱۶ اینج ،مجموعه مونتاژ شده شفت ورودی ، مجموعه مونتاژ شده شفت خروجی ، دنده زیر به همراه کنس دنده زیر
 برای دمونتاژ شفت ورودی ابتدا دنده برنجی را از روی شفت جدا کرده سپس رینگ رولرهای دنده چهار را بهمراه ۲۳ عدد رولر از داخل شفت خارج کنید

توسط ابزار مخصوص یا پیچ گوشتی دو سو رینگ قفلی بلبرینگ شفت دنده ۴ را از روی آن خارج کنید
شفت ورودی را از سمت درپوش در محل خود بر روی یک جعبه دنده ضایعاتی قرار داده و با وارد کردن ضربه به انتهای شفت توسط چکش مسی آنرا از روی درپوش خارج کنید
به کمک خار بازکن خار پشت بلبرینگ را جدا کرده و واشر تنظیمی بلبرینگ شفت ورودی را از محل خود بیرون بیاورید
جعبه دنده را برگردانید و مجموعه شفت ورودی و بلبریگ را بر روی آن قرار داده و با وارد کردن ضربه به انتهای شفت توسط چکش مسی آنرا از داخل بلبرینگ خارج کنید
سپس واشر روغن برگردان را از روی شفت بیرون بیاورید

اجزاء این قسمت عبارتند از : شفت ورودی ،واشر کاغذی درپوش شفت ورودی،دنده برنجی ، رینگ نگهدارنده رولرها،23 عدد رولر،رینگ قفلی بلبرینگ شفت دنده چهار،درپوش شفت ورودی به همراه کاسه نمد،خار پشت بلبرینگ،واشر تنظیم،بلبرینگ،واشر روغن برگردان

برای دمونتاژ شفت اصلی ابتدا شفت را بر روی فیکسچر مربوطه قرار داده و مهره سر شفت اصلی را باز کنید
شفت را از سمت دنده دو بر روی فیکسچر قرار داده و با وارد کردن نیرو به انتهای شفت دنده دو و توپی یک و دو را آزاد کرده و آنها را از روی شفت آزاد کنید
شفت را از سمت دیگر بر روی فیکسچر پوسته قرار داده و با وارد کردن نیرو روی ابتدای شفت دنده ۳ و توپی ۳ و ۴ را آزاد کرده و آنها را از داخل شفت آزاد نمایید

اجزای این مرحله عبارتند از : مجموعه کشویی یک و دو ،مجموعه دنده دو و دنده برنجی ،مجموعه دنده سه و دنده برنجی ،مجموعه کشویی دنده سه و چهار و دنده عقب ، شفت اصلی ، مهره شفت اصلی

توپی و کشویی یک و دو را از هم جدا کنید

اجزای این مرحله عبارتند از : کشویی یک و دو ، توپی یک و دو ،سه عدد خار کشویی کوچک ،دو عدد رینگ قفلی

توپی و کشویی سه و چهار را از هم جدا کنید

اجزای این مرحله عبارتند از :کشویی سه و چهار،سه عدد خار کشویی بزرگ ، توپی سه و چهار ،دو عدد رینگ قفلی

محور دنده هرزگرد را توسط سنبه و چکش دمونتاژ کرده و سپس آنار به همراه دنده هرزگرد از جعبه دنده خارج کنید
اهرم دنده عقب را از محل خود خارج سازید سپس با وارد کردن ضربه توسط سنبه مخصوص و چکش به انتهای پین دنده عقب آنرا از محل خود خارج سازید
بلبرینگ جعبه دنده را به وسیله سنبه مخصوص دمونتاژ کنید
پیچ دو سر رزوه جعبه دنده را توسط آچار باز کنید

اجزای این مرحله عبارتند از : جعبه دنده به همراه سه عدد درپوش انتهای میل ماهکها،پین قفل کن محور دنده هرزگرد عقب،پیچ کور کن،واشر فیبری،سه عدد بوش میل ماهک ،دو عدد پین گلدانی عقب، بلبرینگ با رینگ شفت خروجی ،محور دنده هرزگرد، دنده هرزگرد،بازویی اهرم دنده عقب،پین وسط اهرم تعویض دنده عقب،پیچ دو سر رزوه ۳/۸ اینچ

باز کردن توپی و کشویی ۱و ۲

باز کردن وتوپی و کشویی ۳ و ۴

باز کردن دنده هرزگرد عقب

مونتاژ گیربکس پژو RD طرح نیرو محرکه

پیچ کور کن را به همراه واشر فیبری پس از جا زدن محور دنده هرزگرد در محل مربوطه با گشتاور ۲/۵ تا ۷/۵ نیوتن متر ببندید
پین وسط دنده عقب را توسط چکش مسی جا بزنید
مجموعه جعبه دنده را به گونه ای که دهانه آن رو به بالا باشد قرار داده و اهرم دنده عقب را به گونه ای که زائده انتهای اهرم رو به پایین و مرکز جعبه دنده باشد بر روی پین وسط دنده عقب نصب کنید
قطعه دنده هرزگرد را پس از روغن زدن به گونه ای که پین اهرم داخل شیار دنده هرزگرد قرار گرفته و سمت شیار دار دنده هرزگرد به سمت عقب گیربکس باشد نصب کنید
محور دنده هرزگرد را از سوراخ مربوطه در جلوی جعبه دنده به گونه ای که پله انتهای شفت رو به بالا باشد به داخل هدایت کرده و پس از عبور دادن آن از سوراخ مرکزی دنده هرزگرد با چکش مسی جا بزنید روانی حرکت بازوی دنده عقب و دنده هرزگرد را آزمایش کنید
قطعه رینگ قفلی را بر ری بلبرینگ شفت اصلی توسط نیروی دست جا بزنید
بلبرینگ شفت اصلی را به همراه رینگ قفلی در محل خود روی جعبه دنده به گونه ای که دهانه رینگ قفلی رو به محل نشیمن بلبرینگ دنده زیر باشد پرس کنید

پیچ دو سر رزوه پوسته کلاچ را پس از آغشته کردن به چسب از سمت رزوه کوتاهتر در محل سوراخ در قسمت جلوی جعبه دنده در امتداد دنده زیر توسط آچار ۳/۸ اینچ ببندید گشتاور لازم برابر ۱۳ تا ۱۶/۵ نیوتن متر می باشد

کنس داخلی رولبرینگ را در محل خود در انتهای دنده زیر جا بزنید
مجموعه دنده زیر را داخل جعبه دنده قرار دهید به گونه ای که دنده چهار زیر بین دنده هرزگرد و دیوراه جعبه دنده قرار گیرد
بوش دنده یک را داخل مجموعه دنده یک پس از روغن زدن قرار دهید
توپی کشویی دنده یک و دو را داخل کشویی یک و دو به گونه ای که قسمت دنده دار توپی به سمت پله دار کشویی باشد مونتاژ کنید
سه عدد خار کشویی را در مکان شیار خورده روی توپی قرار دهید
دقت کنید که قسمت برآمده روی خار کشویی به سمت دیواره کشویی باشد
رینگ قفلی کشویی را بر روی خارهای کشویی طوری که زائده انتهای رینگ قفلی در شیار یکی از خارهای کشویی قرار گیرد به کمک پیچ گوشتی مونتاژ کنید

مجموعه حاصل را وارونه کنید و سپس رینگ قفلی کشویی را بر روی خارهای کشویی بطوریکه جهت رینگهای قفلی کشویی مخالف یکدیگر و نقطه درگیری رینگها بر روی یک خار کشویی نباشد را مونتاژکنید
خارهای کشویی مونتاژ شده را تنظیم کنید طوریکه خارها مماس سطح توپی شود

بخش دوم : مونتاژ گیربسک پژو RD

توپی کشویی دنده سه و چهار را در داخل کشویی سه و چهار و دنده عقب بطوریکه قسمت پله دار توپی به سمت دنده عقب باشد مونتاژ کنید

36:00

 

ویدئوهای مرتبط

 •  
  صفحه کلاچ

  صفحه کلاچ

  صفحه کلاچ در تمامی خودروهایی که دارای سیستم گیربکس دستی هستند مورد استفاده قرار میگیرد و وظیفه...

 •  
  نحوه کار صفحه کلاچ خودرو

  نحوه کار صفحه کلاچ خودرو

  در فیلم آموزش نحوه کار صفحه کلاچ خودرو شمابراحتی نحوه کار  کلاچ خودرو را خواهید دانست همانطور که...