سوخت رسانی /  hamid /  27 بهمن 1395 /  4595 بازدیدها

هر گاه موتور تولید ضربه ناشی از خودسوزی داشته باشد که در اثر افزاش فشار هوا و افزایش رطوبت هوا و یا کف تراشی سرسیلندر و یا پایین بودن درجه اکتان بنزین باشد در این موقع موتور با لرزش زیاد کار میکند جهت جلوگیری از صدمات ناشی از این موارد سنسور ضربه به کمک ECU می آید
سنسور ضربه ( ناک سنسور ) یک سیگنال به ECU ارسال میکند ECU هم جرقه را ریتارد کرده و ضربه را از بین میبرد

ویدئوهای مرتبط