مهارتهای راننده /  hamid /  25 فروردين 1397

مراقب زيرپايي خودرويتان باشيد

علت اين تصادف خودرو در اثر نحوه قرار گيري بد زيرپايي است كه ممكن است در اثر عدم كيفيت يا نحوه قرار گيري ناصحيح آن باشد
شما نيز مراقب اين موضوع باشيد

استحکام داخلی تندر90 در تصادف

ویدئوهای مرتبط