هدایت و فرمان /  hamid /  20 مهر 1396 /  11 بازدیدها

در اين ويدئو شما با انواع بالانسهايي كه روي يك چرخ انجام ميشود آشنا ميشويد

بعد از انتخاب رينگ و تاير مناسب و نصب صحيح تاير روي رينگ بايد آنرا بالانس كرد .اصولا هنگامي كه نقاط سبك و سنگين در تاير وجود دارد و يا ضخامت ورق مورد استفاده در رينگ و يا جوشههاي آن يكنواخت نباشند لنگي شعاعي و محوري رخ ميدهد و مجموعه تاير و رينگ از بالانس خارج شده و عدم بالانسينگ پيدا ميكند

اگر عدم بالانس به خاطر نقاط سبك و سنگين روي تاير باشد به آن عدم بالانس استاتيكي ميگويند كه در اين حالت چرخ داراي ارتعاشاتي به سمت بالا و پايين

اگر اين مشكل بخاطر عدم برابر وزن در دو طرف خط فرضي كه از ميانه امتداد عاج گذشته چرخ را بصورت عمودي به دو قسمت تقسيم ميكند باشد به آن عدم بالانس ديناميكي ميگويند كه در اين حالت چرخ داراي حركات و ارتعاشات اضافي به طرفين خواهد بود

البته لنگي هم در تايرها ممكن است بوجود آيد كه بايد براي اطلاعات دقيق در مورد لنگي حتما به نرم افزار مراجعه كنيد

ویدئوهای مرتبط