تعمیر موتور رونیز

بازدیدها: 133

پیشهشدارها و آماده سازي موتور رونیز
قطعاتی که در تعمیر موتور رونیز نیاز به سفت کردن با آچار زاویهائی دارند
روش بکار بردن (زدن) واشر چسبی
ابزارهاي مخصوص(براي سرویس) برای تعمیر موتور رونیز
ابزارهاي عمومی (براي سرویس) برای تعمیر موتور رونیز
قطعات خارجی موتور رونیز
فشار کمپرس موتور رونیز
اندازه گیري مقدار کمپرس موتور رونیز
کارتل روغن موتور رونیز
پیاده کردن موتور رونیز
سوار کردن موتور رونیز
زنجیر تایم موتور رونیز
پیاده کردن زنجیر تایم
بازرسی سوار کردن زنجیر تایم
تعویض کاسه نمد موتور
سرسیلندر موتور رونیز
پیاده کردن سرسیلندر
سوار کردن سرسیلندر
باز کردن (جدا، جدا کردن) سرسیلندر
بازرسی سرسیلندر
جمع کردن ( سرهم کردن) سرسیلندر
خلاصی سوپاپها
پیاده کردن موتور رونیز
سوار کردن سرسیلندر
بلوك سیلندر رونیز
باز کردن بلوك سیلندر رونیز
بازرسی بلوك سیلندر رونیز
جمع کردن (سرهم کردن) بلوك سیلندر رونیز
اطلاعات سرویس و مشخصات مشخصات عمومی موتور رونیز
بازرسی و تنظیمهای موتور رونیز

قیمت: 19,000 تومان
مقدار:
Webseite www.webdesigner-profi.de