دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیرات سیستم تعلیق و ترمز پراید

دانلود مجموعه فیلمها و کتابهای تعمیراتی مربوط به سیستم تعلیق و ترمز پراید

Attachments:
Access this URL (فیلم آموزش سیستم تعلیق پراید)فیلم آموزش سیستم تعلیق پراید[به زبان فارسی][۴۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم آموزش سیستم ترمز اتومبیل پراید)فیلم آموزش سیستم ترمز اتومبیل پراید[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات ترمز ABS پراید MGH25 , MGH60)کتاب راهنمای تعمیرات ترمز ABS پراید MGH25 , MGH60[به زبان فارسی][۴۴ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای سیستم تعلیق پراید)کتاب راهنمای سیستم تعلیق پراید[به زبان فارسی][۱۰۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات ترمز ABS (MGH-25) پراید)کتاب راهنمای تعمیرات ترمز ABS (MGH-25) پراید[به زبان فارسی][۳۵ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تست و تعویض کمک فنر پراید)کتاب راهنمای تست و تعویض کمک فنر پراید[به زبان فارسی][۱۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تست کمک فنر عقب پراید)کتاب راهنمای تست کمک فنر عقب پراید[به زبان فارسی][۱۱ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تست و تعویض کمک فنر جلوی پراید)کتاب راهنمای تست و تعویض کمک فنر جلوی پراید[به زبان فارسی][۱۲ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل تست و تعویض لنت ترمز جلوی پراید)دستورالعمل تست و تعویض لنت ترمز جلوی پراید[به زبان فارسی][۶ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل تست و تعویض بوستر ترمز پراید)دستورالعمل تست و تعویض بوستر ترمز پراید[به زبان فارسی][۱۷ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل تست و تعویض سیلندر ترمز(کالیپر) جلو سمت راست و چپ)دستورالعمل تست و تعویض سیلندر ترمز(کالیپر) جلو سمت راست و چپ[به زبان فارسی][۸ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل تست و تعویض دیسک ترمز چرخ جلو سمت چپ و راست)دستورالعمل تست و تعویض دیسک ترمز چرخ جلو سمت چپ و راست[به زبان فارسی][۱۱ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات ترمز ضد قفل ABS پراید x100)راهنمای تعمیرات ترمز ضد قفل ABS پراید x100[به زبان فارسی][۴۹ صفحه]