پنجشنبه 7 بهمن 1400

پک تعمیرات سیستم تعلیق تندر ۹۰

دانلود فیلم ها و کتابهای تعمیراتی مربوط یه قسمت سیستم تعلیق ، فنر و کمک فنر تندر ۹۰ در این قسمت قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (فیلم تعویض کمک فنر جلوی تندر ۹۰)فیلم تعویض کمک فنر جلوی تندر ۹۰[به زبان انگلیسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض بازوی تعلیق جلو تندر ۹۰)فیلم تعویض بازوی تعلیق جلو تندر ۹۰[به زبان انگلیسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض کمک فنر عقب تندر ۹۰)فیلم تعویض کمک فنر عقب تندر ۹۰[به زبان انگلیسی][۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض بوشهای میل ضدغلتش (آنتی رول) تندر ۹۰)فیلم تعویض بوشهای میل ضدغلتش (آنتی رول) تندر ۹۰[به زبان انگلیسی][۳ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض اتصال میل  ضد غلتش جلو تندر ۹۰)فیلم تعویض اتصال میل ضد غلتش جلو تندر ۹۰[بدون کلام][۴ دقیقه]
Access this URL (فیلم تعویض میل سگدست فرمان تندر ۹۰)فیلم تعویض میل سگدست فرمان تندر ۹۰[بدون کلام][۴ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای آموزش تعلیقات خودروی تندر ۹۰)کتاب راهنمای آموزش تعلیقات خودروی تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۹ صفحه]
Access this URL (کتاب کامل تعمیرات سیستم تعلیق و فرمان تندر ۹۰ )کتاب کامل تعمیرات سیستم تعلیق و فرمان تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۲۴۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات چرخ و لاستیک تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات چرخ و لاستیک تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۴ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات سیستم فرمان هیدرولیک تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۸ صفحه]
Access this URL (باز وبست فرمان هیدرولیک تندر ۹۰ )باز وبست فرمان هیدرولیک تندر ۹۰ [به زبان فارسی][۱۶ صفحه]
Access this URL (راهنمای تعمیرات اجزاء اکسل عقب تندر ۹۰)راهنمای تعمیرات اجزاء اکسل عقب تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۹ صفحه]
Access this URL (سیستم تعلیق و فرمان ،اکسل‌ها،چرخ و لاستیک ،فرمان هدرولیک، ترمز ABS)سیستم تعلیق و فرمان ،اکسل‌ها،چرخ و لاستیک ،فرمان هدرولیک، ترمز ABS[به زبان فارسی][275]
Access this URL (راهنمای تعمیرات اکسل جلو تندر ۹-)راهنمای تعمیرات اکسل جلو تندر ۹-[به زبان فارسی][۵۰ صفحه]
Access this URL (باز و بست سیستم تعلیق و فرمان تندر ۹۰)باز و بست سیستم تعلیق و فرمان تندر ۹۰[به زبان فارسی][۲۶ صفحه]
Access this URL (بازو بست مجموعه فرمان تندر ۹۰)بازو بست مجموعه فرمان تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۷ صفحه]
Access this URL (باز کردن و نصب مجدد مجموعه فرمان تندر ۹۰)باز کردن و نصب مجدد مجموعه فرمان تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱۶ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی استفاده از چسب مخصوص هنگام بستن مهره سر پلوس تندر ۹۰)اطلاعیه فنی استفاده از چسب مخصوص هنگام بستن مهره سر پلوس تندر ۹۰[به زبان فارسی][۱ صفحه]