دوشنبه 13 تير 1401

آرشیو تعمیرات گیربکس موتورسیلکت هندا ۱۲۵

آرشیو تعمیرات گیربکس موتورسیلکت هندا ۱۲۵

Attachments:
Access this URL (فیلم آموزش نحوه کار کلاچ)فیلم آموزش نحوه کار کلاچ[به زبان فارسی][۱۴ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح نحوه کار دنده های گیربکس)فیلم تشریح نحوه کار دنده های گیربکس[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح نحوه کار دنده های ۱و۲و۳و۴)فیلم تشریح نحوه کار دنده های ۱و۲و۳و۴[به زبان فارسی][۶دقیقه]
Access this URL (فیلم باز کردن دنده های شفت ورودی)فیلم باز کردن دنده های شفت ورودی[به زبان فارسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم سوار کردن دنده های شفت ورودی)فیلم سوار کردن دنده های شفت ورودی[به زبان فارسی][۱۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم بازکردن گیربکس ۵ دنده و تفاوت آن با ۴ دنده هندا۱۲۵)فیلم بازکردن گیربکس ۵ دنده و تفاوت آن با ۴ دنده هندا۱۲۵[به زبان فارسی][۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن شفتهای گیربکس ۵ دنده هندا ۱۲۵)فیلم بستن شفتهای گیربکس ۵ دنده هندا ۱۲۵[به زبان فارسی][۱۲ دقیقه]