دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیرات موتور موتورسیلکت هندا ۱۲۵

فیلمها و کتابهای تعمیراتی موتور ،موتور سیلکت هندا ۱۲۵ ایران

Attachments:
Access this URL (فیلم باز کردن موتور هندا ۱۲۵ قسمت ۱ - باز کردن سر سیلندر ،اسبک ، سوپاپ و تایپیت)فیلم باز کردن موتور هندا ۱۲۵ قسمت ۱ - باز کردن سر سیلندر ،اسبک ، سوپاپ و تایپیت[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز کردن موتور هندا ۱۲۵ - قسمت ۲ - باز کردن فلکه برق، ضربه گیر میل‌لنگ)فیلم باز کردن موتور هندا ۱۲۵ - قسمت ۲ - باز کردن فلکه برق، ضربه گیر میل‌لنگ[به زبان فارسی][۱۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز کردن موتور هندا۱۲۵-قسمت۳- بازکردن درپوش کلاچ،فیلتر روغن،کلاچ)فیلم باز کردن موتور هندا۱۲۵-قسمت۳- بازکردن درپوش کلاچ،فیلتر روغن،کلاچ[به زبان فارسی][۱۱ دقیقه]
Access this URL (فیلم باز کردن موتورهندا۱۲۵-قسمت ۴- باز کردن صفحات کلاچ،کاسه کلاچ،شفت تعویض دنده،)فیلم باز کردن موتورهندا۱۲۵-قسمت ۴- باز کردن صفحات کلاچ،کاسه کلاچ،شفت تعویض دنده،[به زبان فارسی][۹ دقیقه]
Access this URL (فیلم بازکردن موتور هندا۱۲۵-قسمت ۵- بازکردن پوسته موتور،میل لنگ،شفتهای گیربکس)فیلم بازکردن موتور هندا۱۲۵-قسمت ۵- بازکردن پوسته موتور،میل لنگ،شفتهای گیربکس[به زبان فارسی][۷ دقیقه]
Access this URL (فیم بستن موتور هندا۱۲۵-قسمت ۱-میل لنگ،شفت ورود و خروجی گیربکس،ماهکها و توپی)فیم بستن موتور هندا۱۲۵-قسمت ۱-میل لنگ،شفت ورود و خروجی گیربکس،ماهکها و توپی[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت ۲- تنظیم تایم موتور،بستن مجموعه بوبینها و فلاویل)فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت ۲- تنظیم تایم موتور،بستن مجموعه بوبینها و فلاویل[به زبان فارسی][۱۱ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت ۳-بستن ضامن دنده، شفت تعویض دنده،اویل پمپ)فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت ۳-بستن ضامن دنده، شفت تعویض دنده،اویل پمپ[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت۴-بستن کلاچ و اجزای آن )فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت۴-بستن کلاچ و اجزای آن [به زبان فارسی][۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵ -قسمت۵- بستن فیلتر ،درپوش کلاچ)فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵ -قسمت۵- بستن فیلتر ،درپوش کلاچ[به زبان فارسی][۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت ۶-بستن پیستون و سیلندر)فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵-قسمت ۶-بستن پیستون و سیلندر[به زبان فارسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵- قسمت ۷- بستن سرسیلندر)فیلم بستن موتور هندا ۱۲۵- قسمت ۷- بستن سرسیلندر[به زبان فارسی][۱۳ دقیقه]
Access this URL (فیلم موتور هندا ۱۲۵- بازکردن سوپاپهای موتور)فیلم موتور هندا ۱۲۵- بازکردن سوپاپهای موتور[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح وظایف قطعات موتور )فیلم تشریح وظایف قطعات موتور [به زبان فارسی][۱۳ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن و تست اویل پمپ)فیلم بستن و تست اویل پمپ[به زبان فارسی][۵ دقیقه]
Access this URL (فیلم روش کار و عیب یابی اویل پمپ)فیلم روش کار و عیب یابی اویل پمپ[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح قطعات و نحوه کار متصل به میل لنگ)فیلم تشریح قطعات و نحوه کار متصل به میل لنگ[به زبان فارسی][۷ دقیقه]
Access this URL (فیلم بررسی وچک کردن لقی و اندازه های سیلندر و رینگ و پیستون)فیلم بررسی وچک کردن لقی و اندازه های سیلندر و رینگ و پیستون[به زبان فارسی][۱۲ دقیقه]
Access this URL (آموزش بازو بست و عیب یابی انگشتی‌ها)آموزش بازو بست و عیب یابی انگشتی‌ها[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (فیلم تشریح عملکرد قسمت فیلتر گریز از مرکز)فیلم تشریح عملکرد قسمت فیلتر گریز از مرکز[به زبان فارسی][۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم بازو بست شفت هندل و قطعات روی آن)فیلم بازو بست شفت هندل و قطعات روی آن[به زبان فارسی][۶دقیقه]
Access this URL (جمع کردن شفت هندل و قطعات روی آن)جمع کردن شفت هندل و قطعات روی آن[به زبان فارسی][۸ دقیقه]
Access this URL (فیلم بستن سوپاپها روی سیلندر)فیلم بستن سوپاپها روی سیلندر[به زبان فارسی][۲۸ دقیقه]