جزئيات دانلود

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جانبي تند راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جانبي تندر 90

دانلود کتاب راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جانبي تندر 90

ساختار پایینی جانبی

مجموعه پایینی بدنه جانبی
تقویت داخلی رکاب
تقویت رکاب

طراحی قطعه بدنه
ناحیه برش برای تعویض کامل
ناحیه برش برای تعویض قسمت از قطعه
روش نصب برای تعویض قسمتی از قطعه
تعویض بخشی از قسمت جلو
قرار گیری قطعه
تعویض قسمتی از زیر درب
تعویض بخشی از قسمت عقب
تعویض کامل قطعه
مشخصات مقاطع برش
موقعیت مقاطع برش
تقویت رکاب داخلی
طراحی قطعه بدنه
روش نصب برای تعویض قسمتی از قطعه
اجزاء قطعه یدکی
قرارگیری قطعه
تعویض بخشی از قسمت عقب
تعویض کامل قطعه
مشخصه های مقاطع برش
تقویت رکاب
طراحی قطعه بدنه
ناحیه برش برای تعویض قسمتی از بدنه
قرارگیری قطعه
تعویض بخشی ازقسمت جلو
تعویض کامل قطعه
تعویض بخشی از قسمت عقب
مشخصه های مقاطع برش
موقعیت مقاطع برش

Information
ايجاد شده دوشنبه, 05 آبان 1399 20:29
اصلاح شده در دوشنبه, 05 آبان 1399 20:46
نسخه:
اندازه 1.44 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 9
مجوز
قيمت