جزئيات دانلود

امکانات داخلی تند امکانات داخلی تندر 90

امکانات داخلی تندر 90

پوشش داخلي و تودوزي
 پوشش فضاي داخلي
 پوشش درب هاي جانبي
 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
 پوشش صندل ي هاي جلو
 پوشش صندلي ها ي عقب
 تجهيزات صندلي ها

پوشش فضاي داخلي A
71A- موکت کف اتاق: بازکردن - نصب مجدد 1
کفپوش صندوق عقب: بازکردن - نصب
71A- مجدد 5
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب
71A- مجدد 6
پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب:
71A- باز کردن - نصب مجدد 10
قاب ستون شيشه جلو: باز کردن - نصب
71A- مجدد 12
71A- قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد 13
قاب گلگير داخلي عقب: باز کردن - نصب
71A- مجدد 16
71A- پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد 17
72 پوشش درب هاي جانبي A
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب
72A- مجدد 1
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب
72A- مجدد 6
75 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو A
75A- صندلي کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد 1
اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب
75A- مجدد 4
اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز
75A- كردن - نصب مجدد 6
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن
75A- - نصب مجدد 8
75 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو A
75A- ريل صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد 11
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن
75A- - نصب مجدد 12
تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن
75A- - نصب مجدد 15
76 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب A
پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن
76A- - نصب مجدد 1
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن
76A- - نصب مجدد 3
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب:
76A- باز کردن - نصب مجدد 4
77 پوشش صندل ي هاي جلو A
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن
77A- - نصب مجدد 1
روکش پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب
77A- مجدد 6
فوم نشيمنگاه صندلي جلو: بازکردن - نصب
77A- مجدد 12
فوم پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب
77A- مجدد 13
صفحه
فصل ۷ - LOGAN - SANDERO
فهرست
78 پوشش صندلي ها ي عقب A
روکش نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز
78A- کردن - نصب مجدد 1
فوم نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز
78A- کردن - نصب مجدد 4
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز
78A- کردن - نصب مجدد 5
فوم پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن
78A- - نصب مجدد 10
79 تجهيزات صندلي ها A
79A- گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد 1
79A- پشت سري جلو: باز کردن - نصب مجدد 5
راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن
79A- - نصب مجدد 6
79A- پشت سري عقب: بازکردن - نصب مجدد 8
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز
79A- کردن - نصب مجدد 10

Information
ايجاد شده چهارشنبه, 29 مرداد 1399 13:51
اصلاح شده در چهارشنبه, 29 مرداد 1399 13:56
نسخه:
اندازه 3.76 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 9
مجوز
قيمت