جزئيات دانلود

راهنماي تعميرات بخاري تند راهنماي تعميرات بخاري تندر 90

دانلود راهنماي تعميرات بخاري تندر 90

محفظه توزيع هوا )
2) واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو )
3) رادياتور بخاري )
4) لوله رادياتور بخاري )
5) مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو )
6) صفحه كلي دهاي كنترل )
7) كابل توزيع هوا )
8) كابل كنترل سيستم بازيابي هوا )
9) كابل تنظيم دماي هوا )
10 ) كانال هواي جانبي راست )
11 ) كانال هواي جانبي چپ )
كانال هواي صندل يهاي عقب
شماره مشخصات
12 ) کانال توزيع هواي قسمت عقب سمت راست )
13 ) کانال توزيع هواي قسمت عقب سمت چپ )
گازوئيل
شماره مشخصات
14 ) مجموعه مقاومت بخاري )
تهويه مطبوع
شماره مشخصات
15 ) شير انبساط )
ايران، و تهويه مطبوع
شماره مشخصات
16 ) دماسنج تبخير كننده

Information
ايجاد شده پنج شنبه, 22 خرداد 1399 18:26
اصلاح شده در پنج شنبه, 22 خرداد 1399 18:28
نسخه:
اندازه 2.04 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 9
مجوز
قيمت