جزئيات دانلود

دانلود کتاب راهنماي تعميرات گیربکس نيسان زامیاد

راهنماي تعميرات مدل سري 140 شاسي و بدنه
بخش TM
گيربكس
سيستم كنترل گيربكس و تعويض دنده
اطلاعات و مشخصات مربوط به سرويس كردن
تشخيص عيب و طرز رفع كردن آن
ابزار مخصوص سرويس
گيربكس
مندرجات
شرح كلي TM-1
پياده و سواركردن TM-4
پاره كردن مجموعه
باز كردن (براي گيربكس 5 دن ده اي) T M-6
ماهك و ميله ماهك TM-6
شفت اصلي شفت خروجي TM-1
شفت زيري و شفت رابط دنده عقب TM-7
باز كردن چرخ دنده اصلي 4 TM-9
باز كردن شفت خرو جي TM-9
باز كردن مغزي كشو يي TM-10
باز كردن شفت زير ي TM-10
باز كردن درپوش فوقاني گيربك س TM-10
پوسته گير بكس TM-10
كنترل TM-11
پوسته گيربكس و گلداني گيرب كس TM-11
ب لبرينگ TM-11
چرخ دنده و شفت TM-11
دنده برنج ي TM-12
مكانيزم تعويض كرد ن دنده TM-12
كاسه نمد TM-12
ساير قطعا ت TM-12
ب ستن TM-12
شفت زير ي TM-12
رابط دنده عقب TM-13
مجموعه مغزي كشوي ي TM-13
مجموعه شفت خروج ي TM-14
مجموعه دنده اصلي 4 TM-14
ماهك و مي له آن TM-16
درپوش بلب رينگ TM-16
مجموعه گلداني گيرب كس TM-17
مجموعه درپوش فوقاني گيربك س TM-17
مجموعه پوسته كلاچ TM-18
مجموعه پوسته گيرب كس TM-18
قسمت PD ميل گاردن و ديفرانسيل
ميل گاردن و چهار شاخه گاردن PD-1
ديفرانسيل PD-6
جدول تنظيمات و مشخصات PD-31
تشخيص عيب و رفع كردن آن PD-33
ابزار مخصوص سرويس PD-35
راهنماي تعميرات نيسان جونيور/ گيربكس
4

Information
ايجاد شده یکشنبه, 31 فروردين 1399 12:58
اصلاح شده در یکشنبه, 31 فروردين 1399 13:00
نسخه:
اندازه 3.25 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 24
مجوز
قيمت