جزئيات دانلود

دانلود راهنمای مدارات الكتريكي سيستم چراغ هاي جلو و عقب پراید

- فهرست مدارات الكت ريك
- راهنماي نقشه خوان ي
- معرفي محل عبور دسته سيم ها
- كد سوك ت قطعات
- كد سوكتهاي رابط دسته سيم ها
چراغهاي ج لو مدل معمول ي
كد دسته سيم ها : SR14R67020B-SR14167020B-M13IC67010-IH13I67010
چراغهاي ج لو مدل 132
كددسته سيم ها: DN08067010D-TH10067010C – كد
چراغ راهنم ا و فلاشر
چراغهاي ك وچك مدل چراغ معمولي
كد دسته سيم ها: سوكت راهنما 3 راه : SR14R67020B-SR14167020B-M13IC67010-IH13I67010
كد دسته سيم ها : سوكت راهنما 2 راه: - SH12R67020B -SR14R67020BSH15R67020B
چراغهاي ك وچك مدل چراغ و راهنماي يك قاب
كددسته سيم ها: DN08067010D-TH10067010C – كد
تنظيم ارتفاع چراغ جل و مدل 132
كد دسته سيم ها : DN08067010D-TH10067010C – كد

Information
ايجاد شده یکشنبه, 17 فروردين 1399 10:07
اصلاح شده در یکشنبه, 17 فروردين 1399 10:11
نسخه:
اندازه 2.43 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 10
مجوز
قيمت