کتابخانه خودرو - دانلود فور آی
جزئيات دانلود
امکانات داخلی تندر 90 امکانات داخلی تندر 90
(0 امتيازات)
بخشی از محتوای کتاب را در زیر مشاهده می کنید

امکانات داخلی تندر 90

پوشش داخلي و تودوزي
 پوشش فضاي داخلي
 پوشش درب هاي جانبي
 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو
 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب
 پوشش صندل ي هاي جلو
 پوشش صندلي ها ي عقب
 تجهيزات صندلي ها

پوشش فضاي داخلي A
71A- موکت کف اتاق: بازکردن - نصب مجدد 1
کفپوش صندوق عقب: بازکردن - نصب
71A- مجدد 5
پوشش داخلي سقف: بازکردن - نصب
71A- مجدد 6
پوشش داخلي جانبي محفظه صندوق عقب:
71A- باز کردن - نصب مجدد 10
قاب ستون شيشه جلو: باز کردن - نصب
71A- مجدد 12
71A- قاب ستون وسط: باز کردن - نصب مجدد 13
قاب گلگير داخلي عقب: باز کردن - نصب
71A- مجدد 16
71A- پوشش تاقچه عقب: باز کردن - نصب مجدد 17
72 پوشش درب هاي جانبي A
تودري درب جانبي جلو: باز کردن - نصب
72A- مجدد 1
تودري درب جانبي عقب: باز کردن - نصب
72A- مجدد 6
75 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو A
75A- صندلي کامل جلو: باز کردن - نصب مجدد 1
اسکلت فلزي صندلي جلو: باز کردن - نصب
75A- مجدد 4
اسكلت فلزي نشيمنگاه صندلي جلو: باز
75A- كردن - نصب مجدد 6
اسکلت فلزي پشتي صندلي جلو: باز کردن
75A- - نصب مجدد 8
75 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي جلو A
75A- ريل صندلي جلو: باز کردن - نصب مجدد 11
تنظيم گودي کمر صندلي جلو: باز کردن
75A- - نصب مجدد 12
تنظيم حالت نشستن صندلي جلو: باز کردن
75A- - نصب مجدد 15
76 اسکلت هاي فلزي و ريل هاي صندلي هاي عقب A
پشتي صندلي يكپارچه عقب: باز كردن
76A- - نصب مجدد 1
نشيمنگاه صندلي يكپارچه عقب: باز كردن
76A- - نصب مجدد 3
اسکلت فلزي پشتي يكپارچه صندلي عقب:
76A- باز کردن - نصب مجدد 4
77 پوشش صندل ي هاي جلو A
روكش نشيمنگاه صندلي جلو: باز كردن
77A- - نصب مجدد 1
روکش پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب
77A- مجدد 6
فوم نشيمنگاه صندلي جلو: بازکردن - نصب
77A- مجدد 12
فوم پشتي صندلي جلو: باز کردن - نصب
77A- مجدد 13
صفحه
فصل ۷ - LOGAN - SANDERO
فهرست
78 پوشش صندلي ها ي عقب A
روکش نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز
78A- کردن - نصب مجدد 1
فوم نشيمنگاه يكپارچه صندلي عقب: باز
78A- کردن - نصب مجدد 4
روکش پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز
78A- کردن - نصب مجدد 5
فوم پشتي يكپارچه صندلي عقب: باز کردن
78A- - نصب مجدد 10
79 تجهيزات صندلي ها A
79A- گرمکن صندلي: باز کردن - نصب مجدد 1
79A- پشت سري جلو: باز کردن - نصب مجدد 5
راهنماي پشت سري صندلي جلو: باز كردن
79A- - نصب مجدد 6
79A- پشت سري عقب: بازکردن - نصب مجدد 8
راهنماي پشت سري صندلي عقب: باز
79A- کردن - نصب مجدد 10

.
اطلاعات
تندر90 دسته بندی
86 تعداد صفحه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید