دستگاه دیاگ

دستگاه دیاگ چیست؟
ورودیهای دستگاه دیاگ دو قسمت است ۱- کدهای شناسایی عیوب سیستم سوخت رسانی انژکتوری ۲- کدهای نشان دهنده نحوه عملکرد موتور خودرو