آخرین مقالات

سوييچ و آموزش عملكرد آن در خودرو و شناسايي پايه هاي آن

سوييچ و آموزش عملكرد آن در خودرو و شناسايي پايه هاي آن

سوييچ يك خودرو فارغ از مدل ها و نوع آنها بايد چند وظيفه اصلي را انجام دهند رساندن برق به سيستم جرقه زني در حالتي كه موتور بايد روشن شود رساندن برق به تجهيزات جانبي خودرو وقتي موتور روشن است قطع كردن مصرف كننده هاي اضافي در هنگام استارت قطع كردن موتور استارت بعد از […]